Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ SITE)


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Π.Η.Ε.Α

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000
 

Άρθρο 1ο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στα πλαίσια των καταστατικών επιδιώξεων της "Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών" (Ε.Π.Η.Ε.Α.) συνιστάται, σύμφωνα με την απόφαση της από 5 Μαΐου 1999 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, αυτοτελής λογαριασμός με την ονομασία "Αλληλοβοηθητικός Λογαριασμός" και με σκοπό τον παρακάτω:

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού" είναι η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α., η οποία επιδιώκεται με τη χορήγηση προς αυτά τακτικών, έκτακτων και εφάπαξ οικονομικών βοηθημάτων και ειδικότερα με τη χορήγηση:
    α). Εφάπαξ βοηθήματος στα τακτικά μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν από το επάγγελμα λόγω συνταξιοδότησης.
    β). Βοηθήματος παιδικού σταθμού στις εργαζόμενες μητέρες
    γ). Βοηθήματος αυτασφάλειας των ανέργων μελών μας.
    δ). Βοηθήματος στα μη επιδοτούμενα άνεργα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., καθώς και σε εκείνα που απεργούν, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους που προέρχονται από τις αιτίες αυτές.
    ε). Βοηθήματος σε μέλη, που αντιμετωπίζουν ειδικά οικονομικά προβλήματα.
    στ). Βοηθήματος σε μέλη, που τα ίδια ή σύζυγοί τους ή παιδιά τους πάσχουν από μακροχρόνια ασθένεια. και
    ζ). Βοηθήματος σε μέλη, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, οφειλόμενα σε φυσικές καταστροφές, π.χ. σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.

Άρθρο 3ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
    α). Όλα τα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., έχουν δικαίωμα να λάβουν τα πιο πάνω βοηθήματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού κατά τις παραπάνω διακρίσεις.
    β). Σε περίπτωση θανάτου, δικαιούχοι των υπό τα στοιχεία α, δ, ε και στ του άρθρου 2 του Κανονισμού αυτού παροχών αυτών είναι αποκλειστικά και μόνο ο / η επιζών /ούσα σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά κατ ισομοιρία.
 

Άρθρο 4ο

ΠΟΡΟΙ
Πόροι του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού" είναι:
    α). Το 35% των έως τις 30-06-2000 αποθεματικών της Ε.Π.Η.Ε.Α.
    β). Το 35% από τα πλεονάσματα των πόρων της ΄Ένωσης που απομένουν στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2001, μετά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της. και
    γ). Κάθε άλλος πόρος, τον οποίο θα δημιουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ένωσης με σκοπό, ειδικά την ενίσχυση του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού" .

Άρθρο 5ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
    α). Τη διαχείριση του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού" έχει το Δ.Σ της Ε.Π.Η.Ε.Α., όπως το Καταστατικό της ειδικότερα ορίζει..
    β). Η είσπραξη των εσόδων και οι πληρωμές, που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού", καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία και στοιχεία, αριθμημένα και θεωρημένα από την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Π.Η.Ε.Α., τα οποία είναι διάφορα από τα βιβλία της 'Ένωσης.
    γ). Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Η.Ε.Α., είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των οικονομικών του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού".

Άρθρο 6ο

ΕΛΕΓΧΟΣ
    α).Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Επιτροπή Έλέγχου) της Ε.Π.Η.Ε.Α. ελέγχει όλες τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν τον "Αλληλοβοηθητικό Λογαριασμό", όπως το Καταστατικό ειδικότερα ορίζει και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, χωριστή έκθεση για τη διαχείριση του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού" κατά την περίοδο που πέρασε.
    β).Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Επιτροπή Έλέγχου), σε περίπτωση που διαπιστώσει ανωμαλίες στη διαχείριση του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού", ζητά με αίτησή της, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Εάν το Δ.Σ δεν προσκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση, η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλεί την έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα που αναγράφονται στην αίτηση.
    γ).Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Επιτροπή Έλέγχου) λαμβάνει οποτεδήποτε γνώση της ταμειακής κατάστασης του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού" και υποχρεούται, κάθε έξι (6) μήνες, τουλάχιστον, να υποβάλει συνοπτική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία είναι στη διάθεση των τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Άρθρο 7ο

Τα βοηθήματα που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Κανονισμού αυτού, χορηγούνται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Η.Ε.Α. ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Άρθρο 8ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
    α).Κάθε τακτικό μέλος της ΕΠΗΕΑ που θα συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2001 η έχει μέχρι τότε συνταξιοδοτηθεί, δικαιούται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα που προβλέπει το άρθρο 2 του Κανονισμού αυτού και το οποίο ισούται με το ποσό βάσης που έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α., πολλαπλασιαζόμενο με τα χρόνια ασφάλισής του στον ΕΔΟΕΑΠ. Το ποσό βάσης ορίζεται στις 25.665. δρχ. το οποίο θα αναπροσαρμόζεται πάντα όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
    β). Τα ειδικά βοηθήματα όπως: σε ανέργους, μακροχρόνιας ασθένειας, αντιμετώπισης έκτακτων οικονομικών δυσκολιών θα καταβάλλονται μόνο σε εκείνους που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους είναι ίσο ή κάτω από το κατώτατο όριο διαβίωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται από το επίσημα στοιχεία.
    γ). Τα υπόλοιπα οικονομικά βοηθήματα καταβάλλονται στα μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α. ύστερα από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
    δ).Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Η.Ε.Α., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης, τα οποία πρέπει να υποβάλει ο δικαιούχος της παροχής μαζί με την αίτησή του. Οπωσδήποτε θα απαιτείται το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης.
    ε). ΄Όλα τα δικαιολογητικά ελέγχονται από την Εξελεγκτική Επιτροπή (Επιτροπή Ελέγχου) και είναι στη διάθεση των μελών του Μικτού Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Άρθρο 9ο

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, να προκαταβάλει μέρος του στα τακτικά μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., που έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον, δέκα πέντε (15) έτη ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Οι προκαταβολές επιβαρύνονται με τόκους, το επιτόκιο των οποίων είναι ίσο με το τρέχον επιτόκιο καταθέσεων της Τράπεζας της ΄Ελλάδος.

Άρθρο 10ο

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ο "Αλληλοβοηθητικός Λογαριασμός" θα αρχίσει να λειτουργεί:
    α) για την παροχή του εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος από την 1 Ιανουαρίου 2001
    β) για την παροχή όλων των υπόλοιπων οικονομικών βοηθημάτων, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται ένας μήνας μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας.

Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α., υποχρεούται, κάθε τρία (3) έτη, να φροντίζει για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, από την οποία θα επαναβεβαιώνεται η βιωσιμότητα του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού" .

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Στη περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. αποφασίσει την κατάργηση του "Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού", ή αυτό επιβληθεί από άλλους λόγους, τότε τα αποθεματικά του περιέρχονται στο Ταμείο της Ε.Π.Η.Ε.Α.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ
 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.