Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΣΠΕΑΘ

 

 Όπως ισχύει πριν το Μνημόνιο

 

 

Κατηγορία 

Ασφαλισμένων

Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1982 που συμπλήρωσαν το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-1997

Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1982 που συμπλήρωσαν το χρόνο ασφάλισης από 1-1-1998 και μετά

Ασφαλισμένοι από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992

 

Ασφαλισμένοι  από 1-1-1993 και μετά (Νέοι ασφαλισμένοι)

 

 

Άνδρες

·        35 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας

·        25 έτη και ηλικία 55 ετών

·        20 έτη και ηλικία 60 ετών

·        15 έτη και ηλικία 65 ετών

      (Άρθρο 49 Καταστατικού,      άρθρο 48 π.5 Ν.2084/1992)

 

·        35 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας

·        25 έτη και ηλικία 55 ετών μέχρι την 31-12-1997 Το όριο ηλικίας των 55 ετών  αυξάνεται από 1-1-1998 κατά (6) μήνες για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους ως εξής:

Ηλικία     Χρόνος         Έτη

              ασφάλισης

 

55,5          25             1998

56             25             1999

56,5          25             2000

57             25             2001

57,5          25             2002

58             25             2003

58,5          25             2004

59             25             2005

59,5          25             2006

60             25             2007

·        15 έτη και ηλικία 65

(άρθρο 49 Καταστατικού

άρθρα 47 π.6 και 48 π.5 Ν. 2084/1992)

·        35 έτη και ηλικία 60 ετών

·        25 έτη και ηλικία 60 ετών

·        15 έτη και ηλικία 65 ετών

·        ( Άρθρο 49 Καταστατικού,      άρθρο 47 Ν.2084/1992)

 

Γυναίκες που δεν είναι μητέρες ανηλίκων

·        20 έτη και ηλικία 50 ετών

·        15 έτη και ηλικία 60 ετών

·        35 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας

(Άρθρο 49 Καταστατικού,

άρθρο 48 π.6 Ν.2084/1992)

 

·        20 έτη και ηλικία 50 ετών μέχρι την 31-12-1997

Το όριο ηλικίας των 50 ετών αυξάνεται από 1-1-1998 και μετά κατά (6) μήνες για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 55ουως εξής:

Ηλικία       Χρόνος          Έτη

               Ασφάλισης      

50,5            20              1998

51               20              1999

51,5            20              2000

52       .        20              2001

52,5            20              2002

53               20              2003

53,5            20              2004

54               20              2005

54,5            20              2006

55               20              2007

·        15 έτη και ηλικία 60 ετών

·        35 έτη ανεξαρτήτως  ηλικίας

(Άρθρο 49 Καταστατικού, άρθρο 48 π.6 Ν. 2084/1992).

·        20 έτη και ηλικία 55 ετών

·        15 έτη και ηλικία 60 ετών

·        35 έτη και ηλικία 55 ετών

Το όριο ηλικίας των 55 ετών αυξάνεται από 1-1-2013 ως εξής:

 

Ηλικία       Χρόνος         Έτη  

                Ασφάλισης  

 

55,5              35            2013

56                 35            2014

56,5              35            2015

57                 35            2016

57,5              35            2017

58                 35            2018

58,5              35            2019

59                 35            2020

59,5              35            2021

60                 35            2022

 

(Άρθρο 143 π.3 Ν.3655/2008)

 

Γυναίκες που  είναι μητέρες ανηλίκων τέκνων (μέχρι 18 ετών) ή τέκνων αναπήρων  ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία

15 έτη και ηλικία 42 ετών το έτος 1993 και 44,5 ετών το έτος 1997

(Άρθρο 49Καταστατικού)

 

15 έτη και ηλικία 45 ετών που αυξάνεται από το έτος 1998 κατά 6 μήνες για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 50ου έτους το έτος 2008.

(Άρθρο 49 Καταστατικού, άρθρο 48 π.7 Ν.2084/1992)

 

15 έτη και ηλικία 50 ετών.

Από 1-1-2013 τα 15 έτη αυξάνονται κατά 6 μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση 20 ετών.

Επίσης από 1-1-2013 η ηλικία των 50 ετών αυξάνεται κατά 1  έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους ως εξής:

 Ηλικία      Χρόνος         Ετη

               Ασφάλισης           

 

50              15               2012

51              15,5            2013

52              16               2014

53              16,5            2015

54              17               2016

55              17,5            2017

55              18               2018

55              18,5            2019

55              19               2020

55              19,5            2021

55              20               2022

 

(Άρθρο 144 παρ.3 Ν.3655/2008)       

20 έτη και ηλικία 55 ετών πλήρη  σύνταξη. 20 έτη και ηλικία 50 ετών μειωμένη σύνταξη κατά  1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι το 55οέτος.

Το όριο ηλικίας των 50 ετών για τη λήψη μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά με την αύξηση αυτού κατά 1 έτος από 1-1-2009 και για  κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Στη σταδιακή κατάργηση  του 50ου έτους το δικαίωμα θεμελιώνεται στο 55ο έτος αν η ανηλικότητα του παιδιού και ο χρόνος ασφάλισης συντρέχουν όταν συμπληρωθεί το 50ο έτος. (Άρθρο 24 Ν.2084/1992 όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 144 παρ.7α Ν.3655/2008)

 

Ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992   

Γυναίκες που είναι  μητέρες ανηλίκων τέκνων (μέχρι 18 ετών) ή τέκνων αναπήρων ανικάνων για κάθε  βιοποριστική εργασία

 

5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών: Πλήρης σύνταξη

5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 50 ετών: Μειωμένη σύνταξη κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το 55ο έτος.

Προϋπόθεση: Να μη λαμβάνουν σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης.

Το όριο ηλικίας των 50 ετών για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά με την αύξηση αυτού κατά (1) έτος από 1-1-2010 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Το δικαίωμα θεμελιώνεται στο 55ο έτος εφόσον η ανηλικότητα του παιδιού και ο χρόνος ασφάλισης συντρέχουν αθροιστικά στο 50ο έτος ή σε ένα από τα επόμενα έτη μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της μητέρας.

(Άρθρο 28 παρ.3δ Α.Ν. 1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε με την ποαρ.1 του άρθρου 144 τουΝ.3655/2008).

Γυναίκες που  είναι μητέρες τριών παιδιών ανηλίκων ή ενηλίκων

 

 

 

 

Η ηλικία των 65 ετών μειώνεται κατά 3 έτη για κάθε παιδί και μέχρι του 50ου έτους, εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης 20 ετών.

Από 1-1-2013 το όριο ηλικίας των 65 ετών μειώνεται κατά 2 έτη (αντί3) για κάθε παιδί μέχρι  του 50ου έτους. (Άρθρο 24 παρ.7 Ν.2084/1992 όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 144 παρ. 7β του Ν.3655/2008).

 

 

Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992        

Ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά

   (Νέοι ασφαλισμένοι)

Άνδρες-γυναίκες

15 έτη και ηλικία 60 οι άνδρες και 55 οι γυναίκες λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη κατά 1/200 για  κάθε μήνα που λείπει από το 65ο μέχρι το 60ο έτος για τους άνδρες και από το 60ομέχρι το 55ο για τις γυναίκες.

Προϋπόθεση: Η πραγματοποίηση 2.5 ετών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την  υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.(Ν.2084/1992, άρθρο 48 π.6)

·        15 έτη και ηλικία 65 ετών πλήρη σύνταξη (Ν.2084/1992 άρθρο 24 παρ.1)

·        15 έτη και ηλικία 60 ετών και 2,5 έτη στην τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης

Μειωμένη σύνταξη  κατά  1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι το 65ο έτος.

 

Ασφαλισμένοι Ανεξάρτητα με το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση

Άνδρες-γυναίκες

37 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας.         (Άρθρο 41 Ν.3518/2006).

Σημείωση               

Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης των 37 ετών λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος απασχόλησης  του μισθωτού.

 

 

Ασφαλισμένοι Ανεξάρτητα με το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση

Άνδρες-γυναίκες

  1. 15 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι:

α)   Τυφλοί (Ν.612/1977)

β)    Παραπληγικοί- τετραπληγικοί (Ν.1902/1990 άρθρο 40 π.8)

γ)    Πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο, μεσογειακή η δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας 67% που υποβάλλονται σε μετάγγιση (Ν.2227/1994 άρθρο 16 π.3).

δ)    Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού με ποσοστό αναπηρίας 67% (Ν.3232/2004 άρθρο 5 π.3)

ε)    Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α΄ και Β΄ (Ν.3232/2004 άρθρο 5 π.1 ).

στ)  Έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία, καθώς και όσοι είναι ακρωτηριασμένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% (Ν.3518/2006 άρθρο 61).

220 έτη και ηλικία 65 με πλήρη σύνταξη άνδρες-γυναίκες.

3)  15 έτη και ηλικία 65 ο άνδρας και 60 η γυναίκα με μειωμένη σύνταξη.

 

Ασφαλισμένοι Ανεξάρτητα με το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση

Άνδρες γυναίκες

Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% εφόσον έχουν 10ετή έγγαμο βίο, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο ασφαλισμένος πατέρας, αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή από την εν ζωή μητέρα υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα της συνταξιοδότησης.

Άρθρο 5 π.4 Ν.3232/2004 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 140 του Ν. 3655/2008

 

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.