ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

ΤΗΣ 19ΗΣ20ΗΣ ΚΑΙ 21ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Στην Αθήνα σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ. και στα γραφεία της Ε.Π.Η.Ε.Α. Βουκουρεστίου 36, συνήλθε η νομίμως από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Η.Ε.Α. εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή.

Με την από 13/12/2012 αίτησή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών το Δ.Σ. του ως άνω Σωματείου ζήτησε ορισμό δικαστών ανάλογο του αριθμού των μελών του για τις αρχαιρεσίες  στις 19,20 & 21/12/2012.

Το Τμήμα Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με την υπ’ αριθ.709/13-12-2012 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης όρισε δικαστικούς αντιπροσώπους τους εξής: 1) Σταυρούλα Κατσαβού -Ρούτση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, 2) Ελένη Λευθεριώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, 3) Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Πρωτοδίκη, 4) Κων/να Γεωργούλια, Πρωτοδίκη, 5) Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου, Ειρηνοδίκη.

Κατόπιν αυτού η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από:  τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους κ.κ. ΕΛΕΝΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, καθώς και τους εκλεγέντες από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής` κ.κ. 1) ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  2) ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΗΤΑ  και ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ξεκίνησε την διαδικασία της διενέργειας Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Τακτικών Οργάνων του εν λόγω Σωματείου μετά τις απαιτούμενες από το Καταστατικό διαδικασίες.

 Οι Πρόεδροι αυτής κήρυξαν την έναρξη της ψηφοφορίας η οποία συνεχίσθηκε κανονικά και τις τρεις ημέρες (19ης, 20ης & 21ης Δεκεμβρίου 2012) μέχρι τις 20:00, υπό την Προεδρία εναλλάξ των ως άνω δικαστικών αντιπροσώπων οπότε και κήρυξαν το τέλος αυτής οι δικαστικοί αντιπρόσωποι Σταυρούλα Κατσαβού –Ρούτση και Χαράλαμπος Σεβαστίδης.

            Κατόπιν ανοίχθηκαν οι κάλπες. Καταμετρήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι στην συνέχεια αποσφραγίστηκαν και αφού αριθμήθηκαν και μονογράφησαν τα ψηφοδέλτια από τους δικαστικούς αντιπροσώπους έγινε η διαλογή τούτων παρουσία των αντιπροσώπων των συνδυασμών.

            Σε σύνολο 2.892 εγγεγραμμένων τακτικών μελών και ταμειακώς εντάξει 2.892, ψήφισαν 1.268. Βρέθηκαν 1.243  έγκυρα ψηφοδέλτια, 7 άκυρα και 18 λευκά.

 

Έλαβαν:

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» 684 εξακόσιους ογδόντα τέσσερεις ψήφους.

Ο Συνδυασμός «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»  391 τριακόσιους ενενήντα  ένας ψήφους .

Ο Συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Π.Η.Ε.Α.»  168 εκατόν εξήντα οχτώ ψήφους.

Το εκλογικό μέτρο είναι:

Ø  Για το Διοικητικό Συμβούλιο : εκατόν δέκα τρεις  (113)

Ø  Για την Εξελεγκτική Επιτροπή : τετρακόσια δέκα τέσσερα (414)

Ø  Για το Α΄/θμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο :  εξακόσια είκοσι δυο (622)

Ø  Για το Β΄/θμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο : τριακόσια ένδεκα (311)

Ø  Για την Βοηθητική Οικονομοεπενδυτική Επιτροπή : διακόσια εξήντα εννέα (269)

(Δεδομένου ότι δεν συμμετέχει με υποψήφιο ο συνδυασμός Δ.Α.Σ.)

Ø  Για την Βοηθητική Επιτροπή Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού : τριακόσια ένδεκα (311)

Ø  Για τους Αντιπροσώπους στο Πέμπτο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. : δέκα και εβδομήντα ένα  (10,71), ενόψει του ότι τόσο με παράλειψη του κλάσματος που προκύπτει από τη διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των αντιπροσώπων που Εκλέγονται : (116) όσο και με την στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα ανακύπτει αδυναμία προσδιορισμού των αντιπροσώπων που Εκλέγονται : απ’τον κάθε συνδυασμό, λαμβανομένης υπόψη και την σαφούς εντολής του Ν. 1264/1982 να γίνεται η επιλογή των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Έκαστος συνδυασμός έλαβε :

1.   ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ :

ΟΡΓΑΝΟ &

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΔΡΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΔΡΕΣ: ΕΞΙ (6)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΔΡΕΣ: ΔΥΟ (2)

ΓΙΑ ΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΓΙΑ ΤΟ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΕΔΡΕΣ: ΔΥΟ (2)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΔΡΕΣ: ΤΡΙΑ (3)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΔΡΕΣ: ΔΥΟ (2)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ :ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (64)

2.   ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΟ&

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΕΔΡΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΔΡΕΣ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΓΙΑ ΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΓΙΑ ΤΟ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ (36)

3.   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Π.Η.Ε.Α.:

ΟΡΓΑΝΟ &

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΕΔΡΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΔΡΕΣ: ΔΥΟ (2)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΔΡΕΣ: ΚΑΜΙΑ (0)

ΓΙΑ ΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΕΔΡΕΣ: ΚΑΜΙΑ (0)

ΓΙΑ ΤΟ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΔΡΕΣ: ΜΙΑ (1)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΔΕΚΑ ΕΞΗ (16)

 

Γινομένης της διαλογής έκαστος των υποψηφίων έλαβε :

1. Ο συνδυασμός «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» έλαβε :

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

101

2

ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

7

3

ΒΙΔΑΛΗ

ΑΝΕΖΑ

28

4

ΒΛΑΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

192

5

ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

34

6

ΒΡΑΧΩΡΙΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΗ

21

7

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

27

8

ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30

9

ΓΚΑΝΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ

494

10

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

27

11

ΖΩΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

173

12

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ

100

13

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28

14

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ

150

15

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15

16

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ

47

17

ΜΑΚΑΤΟΥΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

32

18

ΜΕΤΕΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

44

19

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6

20

ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

68

21

ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

16

22

ΜΠΑΜΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΜΑΝΤΩ)

31

23

ΜΠΑΡΜΑΚΕΛΛΗ

ΕΥΛΑΜΠΙΑ

13

24

ΜΠΑΣΤΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΤΕΤΑ)

61

25

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

11

26

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

29

27

ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24

28

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

13

29

ΠΙΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

327

30

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17

31

ΣΟΦΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

211

32

ΤΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

278

33

ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

26

34

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

31

35

ΦΕΡΡΑΡΙ

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ

34

36

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27

37

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

26

38

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

68

 

Εκλέγονται : :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΚΑΝΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ

494

2

ΠΙΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

327

3

ΤΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

278

4

ΣΟΦΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

211

5

ΒΛΑΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

192

6

ΖΩΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

173

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ

150

2

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

101

3

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ

100

4

ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

68

5

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

68

6

ΜΠΑΣΤΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΤΕΤΑ)

61

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

52

2

ΚΑΖΑΝΤΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

65

3

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

150

4

ΚΤΕΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

37

5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

79

6

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

37

7

ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

188

8

ΠΙΤΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

76

9

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

46

10

ΨΥΧΟΜΑΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

41

 

Εκλέγονται : :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

188

2

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

150

 
B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

79

2

ΠΙΤΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

76

 

ΓΙΑ ΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

39

2

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

79

3

ΚΑΡΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

28

4

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

66

5

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

56

6

ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΓΑΘΗ

167

7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ

15

8

ΛΩΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

22

9

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

26

10

ΜΥΛΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

149

11

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20

12

ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34

13

ΤΟΛΗ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ

34

 

Εκλέγονται :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΓΑΘΗ

167

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΜΥΛΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

149

ΓΙΑ ΤΟ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΒΑΣΙΛΗΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16

2

ΒΙΣΒΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

88

3

ΒΡΑΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

76

4

ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

36

5

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

18

6

ΓΟΥΜΠΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21

7

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40

8

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

121

9

ΚΟΪΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14

10

ΜΑΡΚΕΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ

24

11

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

104

12

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

248

13

ΡΕΛΚΑΣ

ΖΗΣΗΣ

89

14

ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

58

 

Εκλέγονται ::

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

248

2

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

121

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

104

2

ΡΕΛΚΑΣ

ΖΗΣΗΣ

89

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Εψήφισαν

:1075 Δεν συμμετείχε ο συνδυασμός ΔΑΣ

Έγκυρα

:1050

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

52

2

ΓΚΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

229

3

ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

26

4

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

218

5

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

68

6

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

86

7

ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

88

8

ΤΣΙΑΤΑΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

135

 

Εκλέγονται : :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΚΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

229

2

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

218

3

ΤΣΙΑΤΑΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

135

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

88

2

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

86

3

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

68

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

100

2

ΒΑΡΔΑΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31

3

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

87

4

ΒΙΔΑΛΗ

ΣΟΦΙΑ

61

5

ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

77

6

ΚΑΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

21

7

ΚΑΛΔΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

42

8

ΚΑΨΩΧΑ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

144

9

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ)

78

10

ΣΤΡΙΒΙΛΗΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

73

11

ΤΣΟΥΚΑΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

85

12

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

177

 

Εκλέγονται :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

177

2

ΚΑΨΩΧΑ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

144

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

100

2

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

87

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ 50 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29

2

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

64

3

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

16

4

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

27

5

ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

40

6

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

9

7

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

78

8

ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ

27

9

ΑΣΤΕΡΗ

ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ (ΡΙΑ)

74

10

ΒΑΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

57

11

ΒΑΡΔΑΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

12

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ

74

13

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

83

14

ΒΑΣΙΛΗΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13

15

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

21

16

ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

11

17

ΒΙΔΑΛΗ

ΑΝΕΖΑ

47

18

ΒΙΔΑΛΗ

ΣΟΦΙΑ

66

19

ΒΙΣΒΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

86

20

ΒΛΑΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

86

21

ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

84

22

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ

17

23

ΒΡΑΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

69

24

ΒΡΑΧΩΡΙΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΗ

43

25

ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

70

26

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

28

27

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΖΑΝΝΗΣ

8

28

ΓΙΑΤΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

20

29

ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

46

30

ΓΚΑΝΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ

385

31

ΓΚΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

135

32

ΓΚΛΙΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

70

33

ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23

34

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

12

35

ΓΚΡΕΚ

ΕΙΡΗΝΗ

39

36

ΓΟΥΜΠΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11

37

ΓΡΥΛΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

78

38

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40

39

ΔΡΟΓΓΙΤΗ

ΑΝΝΑ

37

40

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

27

41

ΖΑΜΠΕΛΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

164

42

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

92

43

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

46

44

ΖΩΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

126

45

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

18

46

ΘΩΜΑΚΟΥ

ΛΗΔΑ

50

47

ΚΑΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

9

48

ΚΑΖΑΝΤΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

71

49

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ

152

50

ΚΑΛΔΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

37

51

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

35

52

ΚΑΛΟΕΙΔΑ

ΑΡΓΥΡΩ

61

53

ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19

54

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ

ΜΑΡΙΑ

77

55

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22

56

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

123

57

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

93

58

ΚΑΡΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

26

59

ΚΑΡΜΑΝΙ

ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ

19

60

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

141

61

ΚΑΨΩΧΑ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

63

62

ΚΟΪΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5

63

ΚΟΚΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27

64

ΚΟΚΟΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

26

65

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ

104

66

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

102

67

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

39

68

ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

20

69

ΚΤΕΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19

70

ΚΥΒΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

62

71

ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΓΑΘΗ

186

72

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

74

73

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ

77

74

ΛΑΝΤΑΒΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

27

75

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

35

76

ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13

77

ΛΩΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

24

78

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ

39

79

ΜΑΚΑΤΟΥΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

56

80

ΜΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

17

81

ΜΑΡΚΕΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ

18

82

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21

83

ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ

ΛΕΜΟΝΙΑ

16

84

ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

123

85

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

34

86

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

44

87

ΜΕΤΕΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

95

88

ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9

89

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6

90

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

46

91

ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

25

92

ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

85

93

ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

31

94

ΜΠΑΜΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΜΑΝΤΩ)

77

95

ΜΠΑΡΜΑΚΕΛΛΗ

ΕΥΛΑΜΠΙΑ

10

96

ΜΠΑΣΤΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΤΕΤΑ)

48

97

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

81

98

ΜΠΟΥΓΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

31

99

ΜΥΛΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

112

100

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

31

101

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

43

102

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

195

103

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

5

104

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

20

105

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

35

106

ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

33

107

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3

108

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

39

109

ΠΑΠΠΑ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

32

110

ΠΑΣΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

18

111

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

64

112

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

23

113

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

20

114

ΠΙΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

246

115

ΠΙΤΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

92

116

ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

68

117

ΠΛΕΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14

118

ΠΡΕΚΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

20

119

ΠΡΙΦΤΗ

ΚΕΡΑΣΙΑ

40

120

ΠΡΟΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

15

121

ΡΕΛΚΑΣ

ΖΗΣΗΣ

47

122

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21

123

ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

75

124

ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ

33

125

ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

53

126

ΣΚΑΛΤΣΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

82

127

ΣΟΦΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

126

128

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

8

129

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ)

34

130

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

19

131

ΣΤΡΙΒΙΛΗΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

82

132

ΤΟΛΗ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ

67

133

ΤΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

204

134

ΤΟΥΡΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

26

135

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4

136

ΤΡΙΚΚΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

11

137

ΤΣΙΑΤΑΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

90

138

ΤΣΙΜΗΓΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

32

139

ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

36

140

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

28

141

ΤΣΟΥΚΑΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

38

142

ΦΕΡΡΑΡΙ

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ

36

143

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

30

144

ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

53

145

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

60

146

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27

147

ΧΑΡΠΑΛΗ

ΑΓΑΘΗ

32

148

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

55

149

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

89

150

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

28

151

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

166

152

ΨΕΜΜΑ

ΜΑΡΙΑ

15

153

ΨΥΧΟΜΑΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

23

 

Εκλέγονται : :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΚΑΝΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ

385

2

ΠΙΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

246

3

ΤΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

204

4

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

195

5

ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΓΑΘΗ

186

6

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

166

7

ΖΑΜΠΕΛΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

164

8

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ

152

9

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

141

10

ΓΚΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

135

11

ΖΩΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

126

12

ΣΟΦΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

126

13

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

123

14

ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

123

15

ΜΥΛΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

112

16

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ

104

17

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

102

18

ΜΕΤΕΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

95

19

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

93

20

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

92

21

ΠΙΤΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

92

22

ΤΣΙΑΤΑΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

90

23

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

89

24

ΒΙΣΒΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

86

25

ΒΛΑΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

86

26

ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

85

27

ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

84

28

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

83

29

ΣΚΑΛΤΣΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

82

30

ΣΤΡΙΒΙΛΗΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

82

31

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

81

32

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

78

33

ΓΡΥΛΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

78

34

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ

ΜΑΡΙΑ

77

35

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ

77

36

ΜΠΑΜΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΜΑΝΤΩ)

77

37

ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

75

38

ΑΣΤΕΡΗ

ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ (ΡΙΑ)

74

39

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ

74

40

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

74

41

ΚΑΖΑΝΤΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

71

42

ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

70

43

ΓΚΛΙΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

70

44

ΒΡΑΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

69

45

ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

68

46

ΤΟΛΗ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ

67

47

ΒΙΔΑΛΗ

ΣΟΦΙΑ

66

48

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

64

49

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

64

50

ΚΑΨΩΧΑ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

63

51

ΚΥΒΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

62

52

ΚΑΛΟΕΙΔΑ

ΑΡΓΥΡΩ

61

53

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

60

54

ΒΑΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

57

55

ΜΑΚΑΤΟΥΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

56

56

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

55

57

ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

53

58

ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

53

59

ΘΩΜΑΚΟΥ

ΛΗΔΑ

50

60

ΜΠΑΣΤΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΤΕΤΑ)

48

61

ΒΙΔΑΛΗ

ΑΝΕΖΑ

47

62

ΡΕΛΚΑΣ

ΖΗΣΗΣ

47

63

ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

46

64

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

46

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

46

2

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

44

3

ΒΡΑΧΩΡΙΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΗ

43

4

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

43

5

ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

40

6

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40

7

ΠΡΙΦΤΗ

ΚΕΡΑΣΙΑ

40

8

ΓΚΡΕΚ

ΕΙΡΗΝΗ

39

9

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

39

10

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ

39

11

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

39

12

ΤΣΟΥΚΑΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

38

13

ΔΡΟΓΓΙΤΗ

ΑΝΝΑ

37

14

ΚΑΛΔΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

37

15

ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

36

16

ΦΕΡΡΑΡΙ

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ

36

17

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

35

18

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

35

19

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

35

20

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

34

21

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ)

34

22

ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

33

23

ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ

33

24

ΠΑΠΠΑ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

32

25

ΤΣΙΜΗΓΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

32

26

ΧΑΡΠΑΛΗ

ΑΓΑΘΗ

32

27

ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

31

28

ΜΠΟΥΓΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

31

29

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

31

30

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

30

31

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29

32

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

28

33

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

28

34

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

28

35

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

27

36

ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ

27

37

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

27

38

ΚΟΚΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27

39

ΛΑΝΤΑΒΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

27

40

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27

41

ΚΑΡΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

26

42

ΚΟΚΟΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

26

43

ΤΟΥΡΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

26

44

ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

25

45

ΛΩΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

24

46

ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23

47

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

23

48

ΨΥΧΟΜΑΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

23

49

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22

50

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

21

51

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21

52

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21

53

ΓΙΑΤΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

20

54

ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

20

55

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

20

56

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

20

57

ΠΡΕΚΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

20

58

ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19

59

ΚΑΡΜΑΝΙ

ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ

19

60

ΚΤΕΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19

61

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

19

62

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

18

63

ΜΑΡΚΕΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ

18

64

ΠΑΣΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

18

 

2. Ο συνδυασμός «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» έλαβε:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27

2

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

33

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

41

4

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

99

5

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42

6

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

96

7

ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

10

8

ΖΗΚΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

153

9

ΚΑΙΣΑΡΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

28

10

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

11

11

ΚΑΝΤΗ

ΕΛΕΝΗ

22

12

ΚΑΤΣΙΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

35

13

ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ

ΠΑΥΛΙΝΑ

22

14

ΜΑΝΩΛΗ

ΜΑΡΙΑ

33

15

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

15

16

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

27

17

ΝΙΧΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8

18

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

34

19

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

13

20

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

218

21

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

95

22

ΣΙΟΚΟΡΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

24

23

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

136

24

ΣΤΑΘΗ

ΜΑΡΙΑ

49

25

ΤΟΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

20

26

ΥΦΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8

27

ΦΑΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

28

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

76

29

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

43

 

Εκλέγονται : :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

218

2

ΖΗΚΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

153

3

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

136

 
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

99

2

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

96

3

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

95

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΑΛΗΝΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ

37

2

ΓΚΕΛΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

50

3

ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ

59

4

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15

5

ΚΟΥΦΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

18

6

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

27

7

ΚΩΒΑΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

78

8

ΛΙΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16

9

ΜΠΑΛΟΥ

ΠΗΓΗ

36

10

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

104

 

Εκλέγονται : :

 

A)  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

104

 
B)  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΩΒΑΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

78

ΓΙΑ ΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΝΕΣΤΗ

ΣΟΦΙΑ

57

2

ΓΑΒΑΛΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

31

3

ΔΟΥΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

39

4

ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΣ

34

5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

37

6

ΜΠΙΑ

ΑΝΝΑ

31

7

ΠΑΓΚΑΔΑΚΗ

ΧΑΡΑ

39

8

ΠΕΤΡΑΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

17

9

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΝΤΟΛΥ)

24

10

ΦΙΤΣΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

35

 

Εκλέγονται : :

 

A) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΝΕΣΤΗ

ΣΟΦΙΑ

57

 

B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΔΟΥΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

39

ΓΙΑ ΤΟ Β/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ

65

2

ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

35

3

ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

43

4

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ

62

5

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΝΑ

25

6

ΠΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

44

7

ΣΤΑΥΡΑΚΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

27

8

ΣΤΡΙΓΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

59

9

ΦΑΣΣΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

47

10

ΦΛΩΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

59

 

Εκλέγονται : :

 

A) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ

65

 

B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ

62

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Εψήφισαν

:1075 (Δεν συμμετείχε η ΔΑΣ)

Έγκυρα

:1050

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

81

2

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27

3

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

33

4

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ

38

5

ΚΑΡΑΦΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

46

6

ΚΕΚΕΡΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

60

7

ΚΡΟΜΜΥΔΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

19

8

ΚΡΟΥΣΙΝΣΚΥ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

16

9

ΛΕΚΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

55

10

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ

ΑΓΑΘΗ-ΜΕΛΙΝΑ

31

11

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

19

12

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

68

 

Εκλέγονται : :

 

A) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

81

 
B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

68

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

63

2

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΧΑΡΗΣ

34

3

ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

8

4

ΚΕΦΑΛΑ

ΜΑΡΙΑ

59

5

ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

32

6

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22

7

ΛΙΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

30

8

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

24

9

ΜΠΡΑΤΖΗ

ΟΛΓΑ

44

10

ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

82

11

ΠΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

13

12

ΠΙΠΙΛΗ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛY)

29

13

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

97

 

Εκλέγονται : :

 

A) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

97

 

B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

82

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ 5ο  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΒΡΑΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

35

2

ΑΓΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

60

3

ΑΜΑΞΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

14

4

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29

5

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

28

6

ΑΝΕΣΤΗ

ΣΟΦΙΑ

45

7

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ

42

8

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29

9

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

17

10

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

36

11

ΑΡΓΥΡΟΥ

ΕΛΣΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

18

12

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

23

13

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

33

14

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΧΑΡΗΣ

32

15

ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

31

16

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

35

17

ΓΑΒΑΛΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

32

18

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

74

19

ΓΑΛΗΝΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ

35

20

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

16

21

ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

18

22

ΓΚΕΛΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

37

23

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

37

24

ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ

40

25

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

83

26

ΔΟΥΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

40

27

ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

36

28

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23

29

ΕΜΙΡΖΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

21

30

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ

42

31

ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

15

32

ΖΗΚΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

132

33

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

19

34

ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

16

35

ΚΑΙΣΑΡΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

25

36

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16

37

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

18

38

ΚΑΝΤΗ

ΕΛΕΝΗ

23

39

ΚΑΡΑΒΑ

ΕΛΕΝΗ

12

40

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ

34

41

ΚΑΡΑΦΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

38

42

ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΜΑΝΘΟΣ

21

43

ΚΑΤΣΙΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

31

44

ΚΕΚΕΡΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ

46

45

ΚΕΦΑΛΑ

ΜΑΡΙΑ

41

46

ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΥ

ΧΡΥΣΗ- ΧΡΥΣΟΥ

20

47

ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ

ΠΑΥΛΙΝΑ

23

48

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

24

49

ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29

50

ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27

51

ΚΟΥΒΕΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

12

52

ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

26

53

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

27

54

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

13

55

ΚΟΥΦΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

16

56

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25

57

ΚΡΟΜΜΥΔΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

18

58

ΚΡΟΥΣΙΝΣΚΥ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

20

59

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

22

60

ΚΩΒΑΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

43

61

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

30

62

ΛΕΚΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

35

63

ΛΙΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20

64

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ

ΑΓΑΘΗ-ΜΕΛΙΝΑ

20

65

ΛΙΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

32

66

ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

11

67

ΛΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11

68

ΜΑΝΩΛΗ

ΜΑΡΙΑ

24

69

ΜΕΓΑ

ΒΑΝΑ

19

70

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ

ΔΑΝΑΗ

15

71

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

16

72

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

13

73

ΜΟΥΤΑΦΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

15

74

ΜΠΑΛΟΥ

ΠΗΓΗ

21

75

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

25

76

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

20

77

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

18

78

ΜΠΙΑ

ΑΝΝΑ

21

79

ΜΠΡΑΤΖΗ

ΟΛΓΑ

22

80

ΜΠΡΟΥΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

25

81

ΜΥΛΩΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

11

82

ΝΑΣΤΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

18

83

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

17

84

ΝΙΟΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

6

85

ΝΙΧΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11

86

ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

67

87

ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

76

88

ΠΑΓΚΑΔΑΚΗ

ΧΑΡΑ

44

89

ΠΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

17

90

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11

91

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΝΑ

23

92

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

26

93

ΠΑΠΑΝΤΑΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

13

94

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΛΑΣΗΣ

26

95

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32

96

ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ

47

97

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18

98

ΠΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30

99

ΠΕΤΡΑΤΟΥ

ΒΑΛΙΑ

25

100

ΠΙΠΙΛΗ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ

21

101

ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

9

102

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

111

103

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

142

104

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

14

105

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

63

106

ΣΑΜΑΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

14

107

ΣΙΟΚΟΡΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

28

108

ΣΙΡΑΓΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13

109

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

84

110

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

70

111

ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ

ΟΛΓΑ

28

112

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

11

113

ΣΤΑΘΗ

ΜΑΡΙΑ

44

114

ΣΤΑΥΡΑΚΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

23

115

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

15

116

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΝΤΟΛΥ)

21

117

ΣΤΡΙΓΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

39

118

ΤΟΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

20

119

ΤΣΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ

14

120

ΤΣΕΚΟΥ

ΡΟΖΑ

16

121

ΥΦΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9

122

ΦΑΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

123

ΦΑΣΣΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

36

124

ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22

125

ΦΙΤΣΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

28

126

ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

22

127

ΦΛΩΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

32

128

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

54

129

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

71

130

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

43

131

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

50

 

Εκλέγονται : :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

142

2

ΖΗΚΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

132

3

ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

111

4

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

84

5

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

83

6

ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ

76

7

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

74

8

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

71

9

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

70

10

ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

67

11

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

63

12

ΑΓΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

60

13

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

54

14

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

50

15

ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ

47

16

ΚΕΚΕΡΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ

46

17

ΑΝΕΣΤΗ

ΣΟΦΙΑ

45

18

ΠΑΓΚΑΔΑΚΗ

ΧΑΡΑ

44

19

ΣΤΑΘΗ

ΜΑΡΙΑ

44

20

ΚΩΒΑΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

43

21

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

43

22

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ

42

23

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ

42

24

ΚΕΦΑΛΑ

ΜΑΡΙΑ

41

25

ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ

40

26

ΔΟΥΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

40

27

ΣΤΡΙΓΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

39

28

ΚΑΡΑΦΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

38

29

ΓΚΕΛΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

37

30

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

37

31

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

36

32

ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

36

33

ΦΑΣΣΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

36

34

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

35

35

ΓΑΛΗΝΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ

35

36

ΑΒΡΑΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

35

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΛΕΚΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

35

2

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ

34

3

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

33

4

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΧΑΡΗΣ

32

5

ΓΑΒΑΛΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

32

6

ΛΙΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

32

7

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32

8

ΦΛΩΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

32

9

ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

31

10

ΚΑΤΣΙΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

31

11

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

30

12

ΠΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30

13

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29

14

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29

15

ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29

16

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

28

17

ΣΙΟΚΟΡΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

28

18

ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ

ΟΛΓΑ

28

19

ΦΙΤΣΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

28

20

ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27

21

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

27

22

ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

26

23

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

26

24

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΛΑΣΗΣ

26

25

ΚΑΙΣΑΡΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

25

26

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25

27

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

25

28

ΜΠΡΟΥΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

25

29

ΠΕΤΡΑΤΟΥ

ΒΑΛΙΑ

25

30

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

24

31

ΜΑΝΩΛΗ

ΜΑΡΙΑ

24

32

ΚΑΝΤΗ

ΕΛΕΝΗ

23

33

ΣΤΑΥΡΑΚΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

23

34

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

23

35

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΝΑ

23

36

ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ

ΠΑΥΛΙΝΑ

23

37

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23

 

3. Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Π.Η.Ε.Α.»  έλαβε:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ)

48

2

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25

2

ΓΚΙΛΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

71

4

ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24

1

ΓΩΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

124

6

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29

7

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)

62

8

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ)

37

9

ΚΟΥΡΗ

ΑΛΕΞΙΑ

47

10

ΚΟΥΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25

11

ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ)

41

12

ΜΕΛΙΣΣΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)

22

13

ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

13

14

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17

15

ΠΟΥΝΤΙΔΟΥ- ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

22

16

ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΙΩΤΗΣ)

41

17

ΤΣΩΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

26

 

Εκλέγονται : :

 

A)    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΩΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

124

2

ΓΚΙΛΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

71

 

B)    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)

62

2

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ)

48

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΟΚΚΟΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ (ΖΑΝΝΑ)

58

2

ΠΑΤΑΚΑ

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ)

101

 

            Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΑΤΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

63

2

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ  (ΜΑΡΙΤΑ)

98

 

               Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

 

ΓΙΑ ΤΟ B/ΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

87

2

ΤΟΣΟΥΝΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

56

 

Εκλέγονται : :

 

Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

87

 

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΤΟΣΟΥΝΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

56

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

51

2

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

59

3

ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

50

 

Εκλέγονται : :

 

A) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

59

 

B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

51

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ 50 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ

 

Εψήφισαν

: 1268

Έγκυρα

:1243

Λευκά

:18

Άκυρα

:7

 

Έλαβαν ψήφους:

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ)

47

2

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)

58

3

ΒΑΣΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

52

4

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ

ΕΛΕΝΗ

37

5

ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ