ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α. ΓΙΑ THN ΧΡΗΣΗ 2014

 

Στην Αθήνα σήμερα 09/1/2015 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00 στα γραφεία της Ένωσης μας, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τους κ.κ.: Βασίλειο Μαχαίρα , Δημήτριο Κατσιμπέρη και  Πολυξένη Φώσκολου, συνήλθαν με σκοπό τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της Ε.Π.Η.Ε.Α. και του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για την περίοδο 1/1/2014- 31/12/2014.

Κατά τον έλεγχο, μας παραδόθηκαν όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στο Λογιστήριο της Ενώσεως με διπλογραφικό σύστημα με ανάλυση 4ου βαθμού  και ελέγξαμε τις εγγραφές και τα παραστατικά, το οποία ήταν σύμφωνα και όπως προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς επίσης μας παραδόθηκαν και όλα τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ø      Από τα έσοδα χρήσεων 2013-2014:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

ΧΡΗΣΗ 2014

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

ΧΡΗΣΗ 2013

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

 

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

74.533,17

 ΣΥΝΟΛΟ

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

94.244,43

 ΣΥΝΟΛΟ

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

ΣΥΝΟΛΟ

 

Κατανομή δικαιωμάτων από Α΄ δίμηνο 2014 έως Ε΄ δίμηνο 2014

ΤΣΠΕΑΘ ΚΑΙ ΕΔΟΕΑΠ

Κατανομή δικαιωμάτων από Α΄ δίμηνο 2013 έως ΣΤ΄ δίμηνο 2013

ΤΣΠΕΑΘ ΚΑΙ ΕΔΟΕΑΠ

-19.711,26

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΩΣ Ε΄ ΔΙΜΗΝΟ 2014

 

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

60.824,75

135.357,92

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

60.774,28

155.018,71

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΣΥΝΟΛΟ

 

Κατανομή δικαιωμάτων από Δ’ τρίμηνο 2013 έως Γ’ τρίμηνο 2014

Κατανομή δικαιωμάτων από Δ΄ τρίμηνο 2012 έως Γ’ τρίμηνο 2013

50,47

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΩΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

-19.660,79

 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2014

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2013

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

 

Συνδρομές Μελών

70.417,63

ΣΥΝΟΛΟ

Συνδρομές Μελών

92.803,00

ΣΥΝΟΛΟ

-22.385,37

ΣΥΝΟΛΟ

 

Έσοδα Από Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους

864,00

 

71.281,63

Έσοδα Από Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους

1.080,00

93.883,00

-216,00

-22.601,37

 
 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ 2014

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ 2013

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ

 

Τόκοι Καταθέσεων

60.609,94

ΣΥΝΟΛΟ

Τόκοι Καταθέσεων

164.850,87

ΣΥΝΟΛΟ

-104.240,93

ΣΥΝΟΛΟ

 

Ενοίκια Ακινήτου Καλλιθέας  'Έτους  2013 μειωμένο με κοινόχρηστα

1.765,17

 

Ενοίκια Ακινήτου Καλλιθέας  'Έτους  2011-2012

3.943,47

 

-2.178,30

 

 

Λοιπά Έσοδα

7.100,03

69.475,14

Λοιπά Έσοδα

4.162,12

172.956,46

2.937,91

-103.481,32

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

276.114,69

 

 

421.858,17

 

-145.743,48

 

 

Ø      Από τα έξοδα χρήσεων 2013-2014

ΕΞΟΔΑ

ΧΡΗΣΗ 2014

ΧΡΗΣΗ 2013

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αμοιβές 'Έμμισθου Προσωπικού

96.814,72

124.072,65

27.257,93

Αποζημιώσεις Εξόδου Από Την Υπηρεσία

98.507,50

0,00

-98.507,50

Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού

9.670,18

19.533,59

9.863,41

Επεξεργασίες Από Τρίτους

0,00

0,00

0,00

Έξοδα Μεταφοράς Προσωπικού

632,40

646,85

14,45

Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (Υλικά Κυλικείου & Υλικά Καθαριότητας)

2.182,87

3.656,94

1.474,07

Διάφορα & Λοιπά Έξοδα

2.272,36

2.224,01

-48,35

Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

2.394,50

2.670,00

275,50

Ταχυδρομικά

1.028,75

19,84

-1.008,91

Φωτισμός

4.613,44

5.622,98

1.009,54

Ύδρευση

42,75

0,00

-42,75

Έντυπα & Γραφική Ύλη -- 'Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων

2.360,20

7.610,50

5.250,30

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

44.268,75

43.496,25

-772,50

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

17.802,00

17.406,00

-396,00

Συνδρομές Σε Έντυπα

100,00

100,00

0,00

Συνδρομές Σε Προγράμματα Η/Υ & Λοιπά

779,04

1.311,62

532,58

Συνδρομές Στο Διαδίκτυο

1.252,08

29,77

-1.222,31

Έξοδα Στάθμευσης Μελών Δ.Σ. & λοιπών

1.042,00

1.266,50

224,50

Έξοδα Ταξιδίων

2.610,00

300,00

-2.310,00

Τόκοι Έξοδα

587,22

665,42

78,20

Έξοδα  Υποδοχής & Φιλοξενίας

0,00

15,50

15,50

Έξοδα Οργάνων Διοικήσεως

3.714,50

3.380,00

-334,50

Κοινόχρηστα

801,31

1.384,47

583,16

Ασφάλιστρα Πυρός Γραφείων

311,85

311,85

0,00

Επισκευές & Συντηρήσεις

4.907,69

9.742,25

4.834,56

Φόρος Τέλη

4.320,72

1.823,84

-2.496,88

Αποσβέσεις Κτιρίων

10.346,22

10.346,22

0,00

Αποσβέσεις Επίπλων  & Λοιπού Εξοπλισμού

3.494,67

2.721,62

-773,05

 Δωρεές- Επιχορηγήσεις (Οικονομική Ενίσχυση Μελών -Δωρεές Για Κοινωφελείς Σκοπούς & Λοιπές Δωρεές)

32.031,42

88.843,42

56.812,00

Έξοδα Εκδηλώσεων Μελών

2.301,37

26.990,12

24.688,75

Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων

492,68

31.599,11

31.106,43

Αμοιβές & Έξοδα Λοιπά. Ελευθ. Επαγ/τιών (Δικαστικοί Επιμελητές κ.λ.π.)

1.431,50

8.224,50

6.793,00

Αμοιβές Εκπόνησης Μελέτης

0,00

0,00

0,00

Αμοιβές & Έξοδα Μη Ελευθέρων Επαγγελματιών Υποκ.Σε Φόρο

0,00

0,00

0,00

Δικαστικά Έξοδα Εξώδικων Ενεργειών

3.272,40

13.255,28

9.982,88

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων

3.023,07

0,00

-3.023,07

Έξοδα αγοράς παγίων & αναμόρφωσης γραφείων

0,00

0,00

0,00

Συμμετοχή μας στα διοικητικά & λοιπά έξοδα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

474,67

512,21

37,54

Συμμετοχή μας στην δαπάνη μισθ/σίας του Ελεγκτικού Μηχ/μου του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

28.521,22

42.130,75

13.609,53

Συμμετοχή μας στα Διοικητικά & λοιπά έξοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

0,00

0,00

0,00

Εκταμιεύσεις Επιδομάτων Αλλ/κου Λογ/μου

291.522,11

407.414,19

115.892,08

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

679.928,16

879.328,25

199.400,09

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

-403.813,47

-457.470,08

-53.656,61

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ

276.114,69

421.858,17

145.743,48

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2013 - 2014:

       

Παρατηρείται η συνέχιση της μείωσης των εσόδων για την χρήση 2014 με την παρακάτω ανάλυση συνολικού ποσού 145.743,48€.

1.    Μείωση των τόκων καταθέσεων κατά 104.240,93€, λόγω μειωμένου επιτοκίου.

2.    Μείωση συνδρομών και δικαιώματος εγγραφής μελών ποσού 22.601,37€.

3.    Τα έσοδα αγγελιοσήμου του ΕΔΟΕΑΠ για το 2014 είναι στα ίδια επίπεδα με το 2013.

4.    Τα έσοδα αγγελιοσήμου του ΤΣΠΕΑΘ είναι μειωμένα κατά 19.711,26€, με αναμονή απόδοσης του ΣΤ΄ διμήνου 2014.

5. Λοιπά έσοδα 810,08€.

6. Τα αποθεματικά της Ενώσεως στις 31/12/2014 ήταν 2.500.000,00€ τα οποία είναι τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις ως εξής: 1.000.000,00€ στην ALPHA BANK, 1.000.000,00€ στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και 500.000,00€ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΩΝ:

01/01/2014-31/12/2014 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2013-31/12/2013

ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 

 

Ø      Από τα καταβληθέντα οικονομικά βοηθήματα  χρήσεων 2013-2014 σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του:

 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ 2014

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ 2013

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

4.400,00

3.700,00

-700,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

14.050,00

83.490,00

69.440,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤ. ΑΝΕΡΓΩΝ  -ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΣΧΑ

56.900,00

72.100,00

15.200,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤ. ΑΝΕΡΓΩΝ  -ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

137.600,00

132.300,00

-5.300,00

 ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ) 

2.320,44

1.487,22

-833,22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

11.829,34

21.905,71

10.076,37

 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ  ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΒΟΗΘΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

2.433,31

21.920,89

19.487,58

OIKONOMIKO BOΗΘΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ

653,09

1.000,00

346,91

OIKONOMIKO BOΗΘΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

0,00

1.000,00

1.000,00

 ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

61.335,93

68.510,37

7.174,44

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΟΙ ΕΞΟΔΑ

0,00

20,00

20,00

ΣΥΝΟΛΑ

291.522,11

407.434,19

115.912,08

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

 

1.       Σημειώνεται ότι ο Αλληλοβοηθητικός Λογαριασμός δημιουργήθηκε την χρήση 2001 και για το έτος 2014 γίνεται ο δέκατος τέταρτος απολογισμός του. Επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού της ΕΠΗΕΑ, θα έπρεπε να έχει γίνει αναλογιστική μελέτη, με την οποία θα επαναβεβαιώνεται η βιωσιμότητα του. Τέτοια δεν έχει γίνει ακόμη, ούτε για την τρέχουσα χρήση αλλά ούτε και για τις προηγούμενες χρήσεις.

2.       Επίσης προτείνουμε η ελεγκτική διαδικασία της Εξελεγκτικής Επιτροπής να πραγματοποιείτε τακτικότερα ήτοι ανά τρίμηνο. Έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου.

 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ενέκριναν την διαχείριση και τον απολογισμό του Γενικού Λογαριασμού της Ενώσεως της χρήσεως 2014 (η κυρία Πολυξένη Φώσκολου κατέθεσε εγγράφως τις παρατηρήσεις της με την επισήμανση να αναγνωστούν στην Γ.Σ.)

Συγχαίρουν την οικονομική υπηρεσία για την άψογη και επιμελημένη εργασία της και υπογράφουν.

 

 

 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ             ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ


Posted on Saturday, January 31, 2015 (Archive on Saturday, February 7, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share