ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΤΥΜ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ"

 

Α.Π. :124
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2006

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο «ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»

 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ) σε συνεργασία με την εταιρεία Grant Thornton - μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες ορκωτών λογιστών, συμβούλων επιχειρήσεων, λογιστών, και φορολογικών συμβούλων, που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους επιστήμονες, όλων των χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών ειδικοτήτων και αντιπροσωπεύεται παγκοσμίως σε 110 χώρες - διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα».
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα μέλη της ΕΠΗΕΑ που εργάζονται στις οικονομικές υπηρεσίες των εταιρειών και έχουν λογιστικές γνώσεις, με κύριο στόχο τη διευκόλυνση και καθοδήγησή τους στην ορθή εφαρμογή των προτύπων, δίνοντας έμφαση στη λεπτομερή ανάλυση λογιστικών θεμάτων και προβλημάτων που διαρκώς παρουσιάζονται στην πράξη.
Ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων – το πρόγραμμα του οποίου επισυνάπτεται - θα ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου 2006 και θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Περιφέρειας», στην αίθουσα συνεδριάσεων (Πινδάρου 6, Αθήνα). Όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη φόρμα – Δήλωση Συμμετοχής και να την αποστείλουν στο fax 210-3222478 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση poeptym@otenet.gr (η Δήλωση Συμμετοχής υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο site της ΕΠΗΕΑ).
Στην περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής υπερβούν τις προβλεπόμενες θα προγραμματιστούν και άλλοι κύκλοι του σεμιναρίου ώστε να καλυφθούν όλες.
Το ΔΣ της ΠΟΕΠΤΥΜ θέλει να ενημερώσει όλα τα μέλη ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια επιμόρφωσής τους ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία στην εργασία τους.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 
ΩΡΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ
2
ΔΕΥΤΕΡΑ
Οκτ
3
17:00 - 20:00
Εισαγωγή στα Πρότυπα
Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
4
TETΑΡΤΗ
Οκτ
2
17:00 - 19:00
ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
ΔΛΠ 7 - Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
ΔΛΠ 14 - Πληροφόρηση κατά Τομέα
6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οκτ
3
17:00 - 20:00
ΔΛΠ 16 - Ενσώματα πάγια
ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις
ΔΛΠ 20 - Επιχορηγήσεις
9
ΔΕΥΤΕΡΑ
Οκτ
2
17:00 - 19:00
ΔΛΠ 23 - Κόστος δανεισμού
ΔΛΠ 40 - Επενδύσεις σε ακίνητα
11
ΤΕΤΑΡΤΗ
Οκτ
3
17:00 - 20:00
ΔΛΠ 8 - Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη
ΔΛΠ 2 - Αποθέματα
ΔΛΠ 18 - Έσοδα
13
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οκτ
2
17:00 - 19:00
ΔΛΠ 38 - Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
ΔΛΠ 36 - Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
16
ΔΕΥΤΕΡΑ
Οκτ
3
17:00 - 20:00
Δ.Λ.Π. 27 -28-31 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές - Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες - Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες
ΔΠΧΠ 3 - Ενοποίηση
ΔΛΠ 24 - Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
18
ΤΕΤΑΡΤΗ
Οκτ
2
17:00 - 19:00
ΔΛΠ 11 - Κατασκευαστικά Συμβόλαια
ΔΛΠ 19/26 - Παροχές σε εργαζόμενους - Λογιστικη απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού
ΔΛΠ 32/39 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία - αναγνώριση και αποτίμηση
20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οκτ
3
17:00 - 20:00
ΔΛΠ 12 - Φόροι εισοδήματος
ΔΠΧΠ 1 - Πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π.
ΔΠΧΠ 2 - Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης
ΔΠΧΠ 5 - Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες
23
ΔΕΥΤΕΡΑ
Οκτ
2
17:00 - 19:00
ΔΛΠ 10 - Οψιγενή γεγονότα
ΔΛΠ 33 - Κέρδη ανά μετοχή
ΔΛΠ 37 - Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

 


Posted on Thursday, September 21, 2006 (Archive on Thursday, September 28, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share