ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ αποφάσισε να χορηγήσει το ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στα παιδιά των συναδέλφων μας (προσχολικής ηλικίας), 220,00για κάθε ένα από τα δύο πρώτα και 350,00€ για κάθε επόμενο.
 
Το βοήθημα δικαιούνται οι συνάδελφοι των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί ή θα γεννηθούν από 01/01/2000 έως 31/12/2006 .
 
Οι συνάδελφοι, που είναι δικαιούχοι του Παιδικού Βοηθήματος παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία της ένωσης και εφόσον το επίδομα τους χορηγείται για πρώτη φορά να προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης παιδιών (πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο).
Σε περίπτωση που και ο δύο γονείς είναι μέλη της Ενώσεώς μας δικαιούχος είναι μόνο ο ένας.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

Posted on Friday, September 29, 2006 (Archive on Friday, October 6, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share