ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

1.

Εν όψει της θερινής περιόδου και της χορήγησης των κανονικών αδειών ανάπαυσης για το τρέχον έτος 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα εξής:

2.

Η διάρκεια της κανονικής άδειας ανάπαυσης υπολογίζεται µε βάση τα συνολικά έτη υπηρεσίας και αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας.

α) Κάθε µισθωτός από την έναρξη της εργασίας του και µέχρι τη συµπλήρωση δώδεκα (12) µηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές καταναλογία µε το χρόνο εργασίας που έχει συµπληρώσει στην επιχείρηση.

β) Ο εργοδότης υποχρεούται µέχρι τη λήξη του πρώτου ηµερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο µισθωτός, να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής αδείας.

3.

Ο βασικός χρόνος της κανονικής άδειας ανάπαυσης, για τους εργαζόµενους που εργάζονται µε το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας, είναι είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες, χωρίς σ' αυτές να περιλαµβάνεται η ηµέρα της εβδοµάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρµοζοµένου συστήµατος της πενθήµερης εργασίας. Οι ηµέρες αυτές αδείας επαυξάνονται κατά µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος συνολικής υπηρεσίας και αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας πέραν από το δωδεκάµηνο και µέχρι που ο εργαζόµενος να συµπληρώσει είκοσι δύο (22) συνολικά εργάσιµες ηµέρες κανονικής αδείας ανάπαυσης.

4.

Μετά τη συµπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας και αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας, η ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης των διοικητικών υπαλλήλων των Μ.Μ.Ε. αυξάνεται κατά δύο (2) επιπλέον εργάσιµες ηµέρες για κάθε έτος απασχόλησης και µέχρι που να συµπληρωθούν τριάντα µία (31) συνολικά εργάσιµες ηµέρες ετήσιας κανονικής άδειας.

5.

Η κανονική άδεια ανάπαυσης πρέπει να χορηγείται ολόκληρη και µόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάτµησή της σε δύο, το πολύ, χρονικές περιόδους.

6.

Οι αποδοχές των ηµερών αδείας, οι οποίες είναι εκείνες που θα έπαιρνε ο υπάλληλος εάν εργαζόταν κατά τις ηµέρες της άδειάς του, καθώς και το επίδοµα αδείας, το οποίο είναι µισός µηνιαίος µισθός, προκαταβάλλονται στον εργαζόµενο κατά το χρόνο που παίρνει την κανονική άδεια ανάπαυσής του.

7.

Όσοι διοικητικοί υπάλληλοι αναπληρώνουν συνάδελφό τους που βρίσκεται σε κανονική άδεια ανάπαυσης για τις πρώτες 26 ηµέρες της αδείας του, παίρνουν πρόσθετη αµοιβή αναπλήρωσης, η οποία υπολογίζεται µε το βασικό µισθό και τα επιδόµατα του αναπληρούντος. Αυτός ο όρος ισχύει τόσο για τους διοικητικούς υπαλλήλους που εργάζονται στις εφηµερίδες, όσο και για εκείνους που εργάζονται στον Ε..Ο.Ε.Α.Π., τις Ενώσεις και το Α.Π.Ε.

8.

Για κάθε θέµα που θα δηµιουργηθεί σχετικά µε τις άδειες ανάπαυσης, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενηµερώνουν την Ένωση.

9.

Συνιστάται στους συναδέλφους να υποβάλουν εγκαίρως γραπτή αίτηση χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας ανάπαυσής τους, στην οποία να αναγράφεται και ο χρόνος που θέλουν να την λάβουν, δεδοµένου ότι κατά το νόµο ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει την άδεια αυτή µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Thursday, June 21, 2007 (Archive on Thursday, June 28, 2007)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share