Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε. Π. Η. Ε. Α.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΗΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012-13-14 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΗΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό της ΕΠΗΕΑ και του  Αλληλοβοηθητικού λογαριασμού για τις χρήσεις 2012-13-14 καθώς και τον προϋπολογισμό της ΕΠΗΕΑ και του Αλληλοβοηθητικού λογαριασμού για τη χρήση του 2015.

 

Απολογισμοί χρήσεων.

Τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2012-13-14 παρουσιάζονται αναλυτικά στους κατωθι πίνακες.

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Αμοιβές 'Έμμισθου Προσωπικού

 

124.933,15

Αποζημιώσεις Εξόδου Από Την Υπηρεσία

 

0,00

Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού

 

14.767,18

Επεξεργασίες Από Τρίτους

 

0,00

Έξοδα Μεταφοράς Προσωπικού

 

403,50

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

3.696,51

Υλικά Καθαριότητας

1.238,05

 

Υλικά Κυλικείου

2.458,46

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

 

1.618,57

Άνθη σε μέλη που ασθενούν κ.λ.π.

806,41

 

Λοιπά 'Έξοδα

812,16

 

Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

 

3.171,00

Ταχυδρομικά

 

868,44

Φωτισμός

 

6.983,72

Ύδρευση

 

35,00

Έντυπα & Γραφική Ύλη -- 'Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων

 

5.910,21

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

41.546,25

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

16.470,00

Συνδρομές Σε Έντυπα

 

170,00

Συνδρομές Σε Προγράμματα Η/Υ & Λοιπά

 

1.316,30

 Προγράμματος Λογιστικού

462,48

 

 Προγράμματος  Μισθοδοσίας

339,68

 

Προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

178,35

 

Προστατευτικών Προγραμμάτων

335,79

 

Χρήσης & Συντηρήσεως Ψύκτη Νερού

0,00

 

Συνδρομές Στο Διαδίκτυο

 

116,60

Έξοδα Στάθμευσης Μελών Δ.Σ. & λοιπών

 

1.297,50

Έξοδα Ταξιδίων

 

0,00

Τόκοι Έξοδα

 

700,53

Έξοδα  Υποδοχής & Φιλοξενίας

 

0,00

Έξοδα Οργάνων Διοικήσεως

 

3.160,00

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

3.160,00

 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

0,00

 

Κοινόχρηστα

 

1.453,98

Ασφάλιστρα Πυρός Γραφείων

 

311,85

Επισκευές & Συντηρήσεις

 

6.889,36

Φόρος Τέλη

 

309,60

Αποσβέσεις Κτιρίων

 

10.346,22

Αποσβέσεις Επίπλων  & Λοιπού Εξοπλισμού

 

1.169,30

ΔΩΡΕΕΣ  -   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

 

Δωρεές Για Κοινωφελείς Σκοπούς & Λοιπές Δωρεές

 

6.523,73

ΕΝΩΣΕΩΝ (ΕΤΕΡ -ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)

5.600,00

 

ΠΟΕΠΤΥΜ (ΕΞ.ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ)

923,73

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

81.031,09

ΕΞ.ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

13.643,16

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

0,00

 

ΒΟΗΘ.ΑΠΕΡΓΩΝ -ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

29.400,00

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ

2.189,40

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ & ΕΞΠΡΕΣ

26.298,53

 

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΑLTER

9.500,00

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

 

Έξοδα Εκδηλώσεων Μελών (ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ -ΑΠΕΡΓΙΕΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣΣ)

 

14.184,83

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

 

Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων

 

33.852,00

Αμοιβές & Έξοδα Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών

 

10.095,00

Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών

10.095,00

 

Αμοιβές Εκπόνησης Μελέτης

0,00

 

Αμοιβές & Έξοδα Μη Ελευθέρων Επαγγελματιών Υποκ.Σε Φόρο

 

0,00

Δικαστικά Έξοδα Εξώδικων Ενεργειών

 

17.261,42

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων

 

0,00

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

0,00

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

71.870,29

Συμμετοχή μας στα διοικητικά & λοιπά έξοδα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

2.831,85

 

Συμμετοχή μας στην δαπάνη μισθοδοσίας του Ελεγκτικού Μηχ/μου του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

41.442,22

 

Συμμετοχή μας στα Διοικητικά & λοιπά έξοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Αντιλογισμός παρελθούσης χρήσης)

27.596,22

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

482.463,13

ΕΛΛΕΙΜΜΑ  2012

 

-133.115,49

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 2012

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ.Ε ΑΡΘΡ.7 ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.Δ & Ε.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ

5.400,00

Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

2.600,00

 

Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

1.400,00

 

Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

1.400,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ.Β & ΑΡΘ.7 ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.Δ & Ε

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ

100.700,00

Παιδικού Σταθμου 2011 Έως 2 Παιδία

89.500,00

 

Παιδικού Σταθμου 2011 Από 3 Παιδία και Άνω

6.000,00

 

Παιδικού Σταθμου 2008 Έως 2 Παιδία

0,00

 

Παιδικού Σταθμου 2008 Από 3 Παιδία και Άνω

0,00

 

Παιδικού Σταθμου 2009 Έως 2 Παιδία

0,00

 

Παιδικού Σταθμου 2009 Από 3 Παιδία και Άνω

0,00

 

Παιδικού Σταθμου 2010 Έως 2 Παιδία

5.200,00

 

Παιδικού Σταθμου 2010 Από 3 Παιδία και Άνω

0,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΣΧΑ ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ.Δ  ΑΡΘΡ.7  ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.Β,Δ,Ε

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ

17.100,00

Μη Επιδοτούμενων Ανέργων Πάσχα 2011

300,00

 

Μη Επιδοτούμενων Ανέργων Πάσχα 2012

16.800,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΩΝ KAI ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΜΕΛΩΝ  ΕΟΡΤΩΝ (ΠΑΣΧΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ.Δ  ΑΡΘΡ. 7  ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.Β,Δ,Ε

 

7.200,00

Οικονομικο Βοήθημα Πάσχα 2012 μελών σε επίσχεση εργασίας

7.200,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ.Δ  ΑΡΘΡ. 7 ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.Β,Δ,Ε

 

52.000,00

Μη Επιδοτούμενων Ανέργων Χριστουγέννων 2011

52.000,00

 

 ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ. Γ. ΑΡΘΡ.7 & ΑΡΘΡ. 8 ΠΑΡ. Γ,Δ,Ε

 

0,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ. Γ ΑΡΘΡ.7 ΑΡΘΡ.8  ΠΑΡ.Γ,Δ,Ε

 

7.881,52

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΑΠΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ.Δ  ΑΡΘΡ.7  ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.Δ,Ε

 

0,00

 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ  ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΒΟΗΘΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΑΡΘΡ.8  ΠΑΡ.Α ,Δ,Ε  ΑΡΘΡ.9

 

13.994,42

OIKONOMIKO BOΗΘΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

 

0,00

 ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΑΡΘΡ.2 ΠΑΡ.Α ΑΡΘΡ.7 ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.Α ,Δ,Ε

 

51.460,80

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΟΙ ΕΞΟΔΑ

 

400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ :

 

256.136,74

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ 2012

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

 

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ( Κατανομή δικαιωμάτων από  1/1/2012 έως 31/12/2012)

113.795,66

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Εκκαθάριση κατανομής δικαιωμάτων  Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011έως Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012)

64.976,59

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

 

Συνδρομές Μελών

71.722,08

Έσοδα Από Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους

1.605,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ(ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Λ.Π.)

527,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

 

Τόκοι Καταθέσεων

96.721,31

Ενοίκια Ακινήτου Καλλιθέας  'Έτους  2011-2012

0,00

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2013

 

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Αμοιβές 'Έμμισθου Προσωπικού

 

124.072,65

Αποζημιώσεις Εξόδου Από Την Υπηρεσία

 

0,00

Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού

 

19.533,59

Επεξεργασίες Από Τρίτους

 

0,00

Έξοδα Μεταφοράς Προσωπικού Υπηρεσιακά

 

646,85

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

3.656,94

Υλικά Καθαριότητας

791,53

 

Υλικά Κυλικείου

2.847,41

 

Υλικά Φαρμακείου

18,00

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

 

2.224,01

Άνθη σε μέλη που ασθενούν κ.λ.π.

903,00

 

Λοιπά 'Έξοδα

1.321,01

 

Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

 

2.670,00

Ταχυδρομικά

 

19,84

Φωτισμός

 

5.622,98

Ύδρευση

 

0,00

Έντυπα & Γραφική Ύλη -- 'Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων

 

7.610,50

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

43.496,25

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

17.406,00

Συνδρομές Σε Έντυπα

 

100,00

Συνδρομές Σε Προγράμματα Η/Υ & Λοιπά

 

1.311,62

 Προγράμματος Λογιστικού

439,36

 

 Προγράμματος  Μισθοδοσίας

339,67

 

Προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

178,35

 

Προστατευτικών Προγραμμάτων

335,79

 

Χρήσης & Συντηρήσεως Ψύκτη Νερού

18,45

 

Συνδρομές Στο Διαδίκτυο

 

29,77

Έξοδα Στάθμευσης Μελών Δ.Σ. &  Λοιπών Αιρετών

 

1.266,50

Έξοδα Ταξιδίων

 

300,00

Τόκοι Έξοδα

 

665,42

Έξοδα  Υποδοχής & Φιλοξενίας

 

15,50

Έξοδα Οργάνων Διοικήσεως

 

3.380,00

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

3.380,00

 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

0,00

 

Κοινόχρηστα

 

1.384,47

Ασφάλιστρα Πυρός Γραφείων

 

311,85

Επισκευές & Συντηρήσεις

 

9.742,25

Φόρος Τέλη

 

1.823,84

Αποσβέσεις Κτιρίων

 

10.346,22

Αποσβέσεις Επίπλων  & Λοιπού Εξοπλισμού

 

2.721,62

ΔΩΡΕΕΣ  -   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

 

Δωρεές Για Κοινωφελείς Σκοπούς & Λοιπές Δωρεές

 

19.593,64

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

16.500,00

 

Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

2.593,64

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

500,00

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

69.249,78

ΕΞ.ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

10.787,64

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ  ΕΦΗΜ. ΕΞΠΡΕΣ

86,00

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΦΗΜ.ΕΞΠΡΕΣ

172,10

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΦΗΜ.ΕΞΠΡΕΣ

6.000,00

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ

19.167,28

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  ΕΦΗΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

29.157,92

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΦΗΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

3.378,84

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

500,00

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

26.990,12

ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΜΕΛΩΝ 8/12/2012 ΤΙΤΑΝΙΑ

2.400,00

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 19-21/12/2012 ΕΠΗΕΑ

12.865,50

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΔΟΕΑΠ 12 & 13/3/2013

10.932,62

 

Εκδήλωση Δ.Ο.Λ. 19 & 20/3/2013

692,00

 

Σύνεδροι Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. Επαρχίας

100,00

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

 

Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων

 

31.599,11

Αμοιβές & Έξοδα Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών

 

8.224,50

Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών

7.917,00

 

Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας

307,50

 

Αμοιβές & Έξοδα Μη Ελευθέρων Επαγγελματιών Υποκ.Σε Φόρο

 

0,00

Δικαστικά Έξοδα Εξώδικων Ενεργειών

 

13.255,28

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων

 

0,00

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

0,00

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

42.642,96

Συμμετοχή μας στα διοικητικά & λοιπά έξοδα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

512,21

 

Συμμετοχή μας στην δαπάνη μισθοδοσίας του Ελεγκτικού Μηχ/μου του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

42.130,75

 

Συμμετοχή μας στα Διοικητικά & λοιπά έξοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

0,00

 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 

407.414,19

Μη επιδοτούμενοι άνεργοι -σε επίσχεση -απλήρωτοι

204.400,00

 

Παιδικού Σταθμού

83.490,00

 

Αυτασφάλιση ανέργων μελών προς συνταξιοδότηση

23.392,93

 

Ανοιχτού Ελληνικού Παν/μιου

3.700,00

 

Προκαταβολές έναντι εφάπαξ

21.920,89

 

Μακροχρόνια ασθενούντων μελών

1.000,00

 

Εφάπαξ Συνταξιούχων μελών

68.510,37

 

Μέλη με ειδικά οικονομικά προβλήματα

1.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

879.328,25

ΕΛΛΕΙΜΜΑ  2013

 

-457.470,08

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ 2013

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

 

155.018,71

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ( Κατανομή δικαιωμάτων από  1/1/2013 έως 31/12/2013)

 

94.244,43

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Εκκαθάριση κατανομής δικαιωμάτων από 10/2012-31/12/2012 έως Γ τρίμηνο 2013 )

 

60.774,28

 

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

 

93.883,00

Συνδρομές Μελών

 

92.803,00

Έσοδα Από Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους

 

1.080,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

 

172.956,46

Τόκοι Καταθέσεων

 

164.850,87

Ενοίκια Ακινήτου Καλλιθέας  'Έτους  2011-2012

 

3.943,47

Λοιπά έσοδα

 

4.162,12

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2014

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Αμοιβές 'Έμμισθου Προσωπικού

 

96.814,72

Αποζημιώσεις Εξόδου Από Την Υπηρεσία

 

98.507,50

Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού

 

9.670,18

Επεξεργασίες Από Τρίτους

 

0,00

Έξοδα Μεταφοράς Προσωπικού Υπηρεσιακά

 

632,40

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

2.182,87

Υλικά Καθαριότητας

185,06

 

Υλικά Κυλικείου

1.889,13

 

Υλικά Φαρμακείου

108,68

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

 

2.272,36

Άνθη σε μέλη που ασθενούν κ.λ.π.

550,00

 

Λοιπά 'Έξοδα

1.722,36

 

Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

 

2.394,50

Ταχυδρομικά

 

1.028,75

Φωτισμός

 

4.613,44

Ύδρευση

 

42,75

Έντυπα & Γραφική Ύλη -- 'Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων

 

2.360,20

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

44.268,75

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

17.802,00

Συνδρομές Σε Έντυπα

 

100,00

Συνδρομές Σε Προγράμματα Η/Υ & Λοιπά

 

779,04

 Προγράμματος Λογιστικού

439,36

 

 Προγράμματος  Μισθοδοσίας

339,68

 

Προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

0,00

 

Προστατευτικών Προγραμμάτων

0,00

 

Χρήσης & Συντηρήσεως Ψύκτη Νερού

0,00

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & SMS K.A.)

 

1.252,08

Έξοδα Στάθμευσης Μελών Δ.Σ. &  Λοιπών Αιρετών

 

1.042,00

Έξοδα Ταξιδίων

 

2.610,00

Τόκοι Έξοδα

 

586,32

Έξοδα  Υποδοχής & Φιλοξενίας

 

0,00

Έξοδα Οργάνων Διοικήσεως

 

3.714,50

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

3.360,00

 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

354,50

 

Κοινόχρηστα

 

801,31

Ασφάλιστρα Πυρός Γραφείων

 

311,85

Επισκευές & Συντηρήσεις

 

4.907,69

Φόρος Τέλη

 

4.320,72

Αποσβέσεις Κτιρίων

 

10.346,22

Αποσβέσεις Επίπλων  & Λοιπού Εξοπλισμού

 

3.494,67

ΔΩΡΕΕΣ  -   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

 

Δωρεές Για Κοινωφελείς Σκοπούς & Λοιπές Δωρεές

 

3.690,15

ΕΝΩΣΕΙΣ

500,00

 

Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

990,15

 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

2.200,00

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

26.341,27

ΕΞ.ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

0,00

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ρ/Σ  Τ/Σ

0,00

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ρ/Σ  Τ/Σ

0,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

6.978,00

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ

21.363,27

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

2.301,37

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

2.251,50

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΗΕΑ & ΛΟΙΠΩΝ

0,00

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ

49,87

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

 

Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων

 

492,68

Αμοιβές & Έξοδα Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών

 

1.431,50

Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών

1.124,00

 

Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας

307,50

 

Αμοιβές & Έξοδα Μη Ελευθέρων Επαγγελματιών Υποκ.Σε Φόρο

 

0,00

Δικαστικά Έξοδα Εξώδικων Ενεργειών

 

3.272,40

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων

 

3.023,07

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

0,00

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

28.995,89

Συμμετοχή μας στα διοικητικά & λοιπά έξοδα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

474,67

 

Συμμετοχή μας στην δαπάνη μισθοδοσίας του Ελεγκτικού Μηχ/μου του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

28.521,22

 

Συμμετοχή μας στα Διοικητικά & λοιπά έξοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

0,00

 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 

291.522,11

Μη επιδοτούμενοι άνεργοι -σε επίσχεση -απλήρωτοι

194.500,00

 

Παιδικού Σταθμού

14.050,00

 

Αυτασφάλιση ανέργων μελών προς συνταξιοδότηση

14.149,78

 

Ανοιχτού Ελληνικού Παν/μιου

4.400,00

 

Προκαταβολές έναντι εφάπαξ

2.433,31

 

Μακροχρόνια ασθενούντων μελών

653,09

 

Εφάπαξ Συνταξιούχων μελών

61.335,93

 

Μέλη με ειδικά οικονομικά προβλήματα

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

679.928,16

ΕΛΛΕΙΜΜΑ  2014

 

-403.813,47

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ 2014

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

 

 

 

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ( Κατανομή δικαιωμάτων από  1/1/2014 έως 31/10/2014)

 

74.533,17

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Εκκαθάριση κατανομής δικαιωμάτων από Δ' τρίμηνο 2013  έως Γ΄τρίμηνο 2014)

 

60.824,75

 

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

 

64.405,00

Συνδρομές Μελών

 

 

Από Εφημερίδες

16.597,00

 

Από Τηλεοπτικούς Σταθμούς

16.581,00

 

Από Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

3.801,00

 

Από Ενώσεις & Ομοσπονδίες

1.662,00

 

Από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

17.133,00

 

Από Άνεργα και Συν/χα Μέλη

7.767,00

 

Έσοδα Από Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους

864,00

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

 

69.475,14

Τόκοι Καταθέσεων

 

60.609,94

Ενοίκια Ακινήτου Καλλιθέας  Καθαρό μετά αφαίρεση κοινοχρήστων έτους 2013

 

1.765,17

Λοιπά έσοδα δωρεές κ.λ.π.

 

7.100,03

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

 

Τα διαθέσιμα της Ε.Π.Η.Ε.Α. ανέρχονται στο ποσό 2.500.000 ευρώ:

Οι καταθέσεις τοποθετήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. σε τρία διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα για μεγαλύτερη ασφάλεια, λόγω της οικονομικής κρίσης και του προβλήματος ρευστότητας των τραπεζών ως εξής.   

    A. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  1.000.000  ευρώ.

    B. ALPHA BANK  1.000.000 ευρώ.

    Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 500.000 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Π.Η.Ε.Α. & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  1/1-31/12/2015

 

Στην κατάρτισή του ελήφθησαν υπόψιν εκτός από τα στοιχεία των προηγούμενων ετών,

το πνεύμα και η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάγκη πλήρους λειτουργικότητας της ενώσεως και του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού αυτή την περίοδο καθώς και της -κατά το μέτρο του δυνατού- κάλυψης των αυξημένων αιτημάτων υποστήριξης των μελών της.

 

Τα βασικά προϋπολογισθέντα έξοδα είναι:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 132.000    €                                                         

Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας του ελεγκτικού μηχανισμού ΤΣΠΕΑΘ: 29.800

Συνδρομή σε ΠΟΕΠΤΥΜ   και απεργιακού ταμείου ΠΟΕΠΤΥΜ: 64.000€                                                              

Έξοδα εκδηλώσεων: 31.500€                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  

Τα βασικά προϋπολογισθέντα έσοδα είναι:

Δικαιώματα αγγελιοσήμου από ΤΣΠΕΑΘ:  120.000€                                          

Δικαιώματα αγγελιοσήμου από ΕΔΟΕΑΠ : 65.000€                          

Συνδρομές μελών: 90.500€                                                                                                                                                                    

Τόκοι καταθέσεων: 65.000€                                                                           

                                                                                                          

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες εξόδων – εσόδων.

 

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Αμοιβές 'Έμμισθου Προσωπικού

 

96.000,00

Αποζημιώσεις Εξόδου Από Την Υπηρεσία

 

25.000,00

Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού

 

10.000,00

Επεξεργασίες Από Τρίτους

 

500,00

Έξοδα Μεταφοράς Προσωπικού Υπηρεσιακά

 

500,00

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

5.350,00

Υλικά Καθαριότητας

1.000,00

 

Υλικά Κυλικείου

4.000,00

 

Υλικά Φαρμακείου

350,00

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

 

3.300,00

Άνθη σε μέλη που ασθενούν κ.λ.π.

500,00

 

Λοιπά 'Έξοδα

2.800,00

 

Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

 

3.700,00

Ταχυδρομικά

 

10.000,00

Φωτισμός

 

5.000,00

Ύδρευση

 

200,00

Έντυπα & Γραφική Ύλη -- 'Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων

 

15.000,00

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

46.000,00

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

 

18.000,00

Συνδρομές Σε Έντυπα

 

150,00

Συνδρομές Σε Προγράμματα Η/Υ & Λοιπά

 

1.900,00

 Προγράμματος Λογιστικού

500,00

 

 Προγράμματος  Μισθοδοσίας

400,00

 

Προγράμματος κ.λ.π. προγραμμάτων

350,00

 

Προστατευτικών Προγραμμάτων

500,00

 

Χρήσης & Συντηρήσεως Ψύκτη Νερού

150,00

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & SMS K.A.)

 

3.500,00

Έξοδα Στάθμευσης Μελών Δ.Σ. &  Λοιπών Αιρετών

 

2.000,00

Έξοδα Ταξιδίων

 

2.800,00

Τόκοι Έξοδα

 

1.500,00

Έξοδα  Υποδοχής & Φιλοξενίας

 

500,00

Έξοδα Οργάνων Διοικήσεως

 

6.000,00

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

4.000,00

 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2.000,00

 

Κοινόχρηστα

 

1.100,00

Ασφάλιστρα Πυρός Γραφείων

 

500,00

Επισκευές & Συντηρήσεις

 

5.000,00

Φόρος Τέλη

 

5.500,00

Αποσβέσεις Κτιρίων

 

12.000,00

Αποσβέσεις Επίπλων  & Λοιπού Εξοπλισμού

 

8.000,00

ΔΩΡΕΕΣ  -   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

 

Δωρεές Για Κοινωφελείς Σκοπούς & Λοιπές Δωρεές

 

15.500,00

ΕΝΩΣΕΙΣ

8.000,00

 

Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

5.000,00

 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

2.500,00

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

33.000,00

ΕΞ.ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

0,00

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ρ/Σ  Τ/Σ

5.000,00

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ρ/Σ  Τ/Σ

2.000,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

8.000,00

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ

18.000,00

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

31.500,00

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

5.000,00

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΗΕΑ & ΛΟΙΠΩΝ

25.000,00

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.500,00

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

 

Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων

 

5.000,00

Αμοιβές & Έξοδα Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών

 

 

Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών

 

8.000,00

Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας

 

300,00

Αμοιβές & Έξοδα Μη Ελευθέρων Επαγγελματιών Υποκ.Σε Φόρο

 

3.000,00

Δικαστικά Έξοδα Εξώδικων Ενεργειών

 

8.000,00

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων

 

20.000,00

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

8.000,00

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

32.000,00

Συμμετοχή μας στα διοικητικά & λοιπά έξοδα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

1.000,00

 

Συμμετοχή μας στην δαπάνη μισθοδοσίας του Ελεγκτικού Μηχ/μου του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

30.000,00

 

Συμμετοχή μας στα Διοικητικά & λοιπά έξοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

1.000,00

 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 

291.500,00

Μη επιδοτούμενοι άνεργοι -σε επίσχεση -απλήρωτοι

190.000,00

 

Παιδικού Σταθμού

20.000,00

 

Αυτασφάλιση ανέργων μελών προς συνταξιοδότηση

25.000,00

 

Ανοιχτού Ελληνικού Παν/μιου

4.500,00

 

Προκαταβολές έναντι εφάπαξ

5.000,00

 

Μακροχρόνια ασθενούντων μελών

2.000,00

 

Εφάπαξ Συνταξιούχων μελών

40.000,00

 

Μέλη με ειδικά οικονομικά προβλήματα

5.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

744.800,00

ΕΛΛΕΙΜΜΑ  2015

 

-381.800,00

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ 2015

 

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ( Κατανομή δικαιωμάτων από  1/11/2014 έως 31/12/2015)

120.000,00

 

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Εκκαθάριση κατανομής δικαιωμάτων από   Δ΄τρίμηνο 2014  έως...   )

65.000,00

 

 

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

 

90.500,00

Συνδρομές Μελών

 

 

Από Εφημερίδες

18.000,00

 

Από Τηλεοπτικούς Σταθμούς

20.000,00

 

Από Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

5.000,00

 

Από Ενώσεις & Ομοσπονδίες

3.000,00

 

Από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

25.000,00

 

Από Άνεργα και Συν/χα Μέλη

18.000,00

 

Έσοδα Από Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους

1.500,00

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

 

87.500,00

Τόκοι Καταθέσεων

80.000,00

 

Ενοίκια Ακινήτου Καλλιθέας  Καθαρό μετά αφαίρεση κοινοχρήστων έτους 2013

1.500,00

 

Λοιπά έσοδα δωρεές κ.λ.π.

6.000,00

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

      Το έσοδο παραμένει μειούμενο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κυρίως λογω της πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης και της μεταφοράς αυτής σε σημαντικό ποσοστό στο διαδίκτυο.

      Τα έξοδα όπως διαπιστώνουμε από τους απολογισμούς μειώθηκαν σημαντικά κατά το 2014 σε σχέση με το 2013. Ανάλογη προσπάθεια πρέπει να γίνει και το 2015.

      Σημαντική είναι και η μείωση που έγινε στη δαπάνη μισθοδοσίας της ΕΠΗΕΑ.

      Το έλλειμμα συνεχίζεται και για το 2015 λογω και της διατήρησης του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού στο επίπεδο των προηγούμενων χρόνων.

      Ο αλληλοβοηθητικός λογαριασμός και για το 2015 παραμένει ενεργός στο ύψος των προηγούμενων χρόνων, εξαιτίας της δραματικής αύξησης των ανέργων, της δύσκολης οικονομικής κατάστασης των μελών της ΕΠΗΕΑ και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι άλλωστε και η έννοια του αλληλοβοηθητικού λογαριασμού, της ενίσχυσης δηλαδή των μελών της ένωσης σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε.

 

 

 


Posted on Saturday, January 31, 2015 (Archive on Saturday, February 7, 2015)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.