Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

 

Α Ι Τ Η Σ Η
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση εγγραφής μου στην Ε.Π.Η.Ε.Α. Συνημμένα υποβάλλω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
2)Πιστοποιητικό Γέννησης
3) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
4)Τίτλο σπουδών
5) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως
6) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
7) Βεβαίωση του εργοδότη
8) Βεβαίωση δύο τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.
9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως ή μέλος άλλου Επαγγελματικού Σωματείου.
 
Ονοματεπώνυμο:
……………………………………………
 
Διεύθυνση κατοικίας:
 
Οδός………………………….Αριθμ………
T.K……………….…Περιοχή……………...
A.Δ.Τ……..........Ημερ.Έκδοσης…..……..
Εκδούσα Αρχή……………………………
 
Τηλέφωνα:Οικίας:……………………..
Εργασίας:…………………………………..
Κινητό:………………………………………
Φαξ:…………………………………………
 
E-mail………………………………………
 
Εργοδότης:…………………………………
 
Μέσο:…………………………………………
Ο/H Αιτ……………………………………………………
 
Αθήνα,……………………………..2006

Posted on Friday, March 17, 2006 (Archive on Friday, March 24, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.