Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004-2005 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2005-2006 Ε.Π.Η.Ε.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004 -2005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2005-2006

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΗΕΑ

 

 

Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Συνέλευσή μας καλείται να εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό των ετών 2004 και 2005. Τα αποτελέσματα για τα έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής :

Το σύνολο των προϋπολογισθέντων δαπανών ήταν: συνολικά 794.262,00€ (για το 2004 415.550.00 € και για το 2005 378.712,00€). Πραγματοποιήθηκαν συνολικές δαπάνες της τάξεως: 510.535,04€ ( για το έτος 2004 196.060,80 € και για το έτος 2005 314.474,24€).

 

Το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων ήταν συνολικά 965.785,55€ (για το έτος 2004 472.785,55 € και για το έτος 2005 493.000,00€ ) . Τα έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.232.696,30€ ( για το έτος 2004 581.494,13€ και για το έτος 2005 651.202,17€). Σημειώνεται εδώ ότι οι χορηγηθείσες αποδόσεις του αγγελιοσήμου μέσα στην χρήση είναι:

1. για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως Γ΄ τρίμηνο 2004 ( με) πρόβλεψη Δ τρίμηνο 2004 και για το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. έως Ε΄ δίμηνο 2004 ( με πρόβλεψη για το ΣΤ΄ δίμηνο 2004).

2. για τον Ε.Δ.Ο.Ε..Α.Π. έως Β΄ τρίμηνο 2005 ( με) πρόβλεψη Γ΄ και Δ΄ τρίμηνο 2005 και για το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. έως Ε΄ δίμηνο 2005 ( με πρόβλεψη για το ΣΤ΄ δίμηνο 2005).

Αναλυτικότερα προϋπολογίστηκαν ΕΣΟΔΑ από αγγελιόσημο συνολικά 740.000,00€ και εισπράχθηκαν συνολικά 941.264,31€:

1. Για το έτος 2004 370.000,00 € και εισπράχθηκαν 461.884,75 € αύξηση κατά 25%.

2. Για το έτος 2005 370.000,00 € και εισπράχθηκαν 479.379,56 € αύξηση κατά 30%.

Από τόκους είχαν προϋπολογιστεί συνολικά έσοδα 102.000,00€ και εισπράχθηκαν συνολικά 141.371,64€ :

1. Για το έτος 2004 52.000,00 € και εισπράχθηκαν 58.384,85€ ήτοι αύξηση 12%.

2. Για το έτος 2005 50.000,00 € και εισπράχθηκαν 82.986,79€ ήτοι αύξηση 66%.

 

 

 

Συμπερασματικά:

1. το πλεόνασμα στις 31/12/2004 ανήλθε σε 385.433,33 € έναντι 57.235,55 € που είχαν προϋπολογιστεί.

Δηλαδή αύξηση πλεονάσματος κατά 328.197,78€ . Έναντι του πλεονάσματος αυτού που τροφοδοτεί τον Αλληλοβοηθητικό Λογαριασμό με 35% κατά την απογραφή της 31/12/2004, χορηγήθηκαν έναντι αυτού 77.214,89€ στον ειδικό λογαριασμό προς όφελος των μελών μας.

2. το πλεόνασμα στις 31/12/2005 ανήλθε σε 336.727,93 € έναντι 114.288,00 € που είχαν προϋπολογιστεί.

Δηλαδή αύξηση πλεονάσματος κατά 222.439,93€ . Έναντι του πλεονάσματος αυτού που τροφοδοτεί τον Αλληλοβοηθητικό Λογαριασμό με 35% κατά την απογραφή της 31/12/2005, χορηγήθηκαν έναντι αυτού 231.298,22€ στον ειδικό λογαριασμό προς όφελος των μελών μας.

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 :

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2004

2005

 

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

128.856,13€

 

198.277,68€

 

2

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 

15.360,89€

 

17.161,22€

 

3

 

ΔΩΡΕΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

1.521,76€

 

9.923,61€

 

4

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

39.789,81€

 

75.680,48€

 

5

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

 

9.834,92€

 

13.431,25€

 

6

 

ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Π.Ο.Π.ΤΥ.Μ.

 

697,29€

 

0,00€

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

196.060,80 €

 

314.474,24€

B. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005:

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

2004

2005

 

1

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

 

461.884,75 €

 

 

479.379,56 €

 

 

2

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

 

 

55.092,77 €

 

 

82.805,82 €

 

 

3

 

. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

58.384,85

82.986,79

 

4

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

1.504,96€

945,00€

 

5

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

 

4.626,80€

 

 

5.085,00€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

581.494,13€

 

 

651.202,17€

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2005 ΚΑΙ 2006

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΗΕΑ

 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ 2005 - 2006

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 364.212,00 €

• ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005 378.712,00 €

 

Για το έτος 2006 :

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 280,200,00 €

• ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 213,500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2006 493.700,00€

 

Β. ΕΣΟΔΑ 2005-2006

Για το έτος 2005 :

• ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ 370.000,00 €

• ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 70.000,00 €

• ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 50.000,00 €

• ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 1.000,00 €

• ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2005 493.000,00 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2005 114.288,00€

Για το έτος 2006 :

• ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ 490.000,00 €

• ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 80.000,00 €

• ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 78.000,00 €

• ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 1.000,00 €

• ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2006 653.000,00 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2006 159.300,00€

 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004 -2005

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Η Συνέλευσή μας καλείται να εγκρίνει επίσης τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό των ετών 2004 & 2005 και προϋπολογισμούς των ετών 2005 και 2006, του Αλληλοβοηθητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του.

Ο Αλληλοβοηθητικός Λογαριασμός στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, αποτέλεσε έμπρακτα, την έκφραση της ανταποδοτικότητας, της συναδελφικής αλληλεγγύης και της ουσιαστικής συμπαράστασης και βοήθειας της Ένωσης μας προς τα μέλη της. Αυτό αποτελεί το βασικό αξιακό πλέγμα.

Παράλληλα, η λειτουργία της Βοηθητικής Επιτροπής εξασφάλισε τη διαφάνεια και το θεσμικό έλεγχο του λογαριασμού.

Η διεύρυνση και η κάλυψη και άλλων κοινωνικών αναγκών είναι ο προσανατολισμός της Αλληλοβοήθειας στο πλαίσιο των οικονομικών δεδομένων που θα διαμορφωθούν μέσα από τις αναλογιστικές μελέτες.

 

Τα αποτελέσματα για τα έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής : Διατέθηκαν συνολικά για όλα τα βοηθήματα 408.021,97€ ( για το έτος 2004 87.424,20 € και για έτος 2005 320.597,77€).

 

Ειδικότερα

Α. Εφάπαξ οικονομικό βοήθημα συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. Α , άρθρο 7 και άρθρ.8 παρ. Α του Κανονισμού Λειτουργίας και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατέθηκε τμηματικά το ποσό:

Συνολικά για τα έτη 2004- 2005 ποσό 50.563,71€ σε είκοσι οχτώ (28)δικαιούχους.

Για το έτος 2004 των 13.620,33 € σε συνολικά 9 συνταξιούχους συναδέλφους μας. Το ποσό βάσης για το 2004 ορίστηκε στις 80,22 € για κάθε συντάξιμο χρόνο ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Δ.Σ. 5Η/10-3-2004 & Γεν. Συνέλευση Μελών 2004 ).

Για το έτος 2005 των 36.943,38 € σε συνολικά 19 συνταξιούχους συναδέλφους μας.

 

 

Β. Οικονομικό βοήθημα Παιδικού Σταθμού 2001 2003 - 2004 & 2005

Συνολικά για τα έτη 2004- 2005 ποσό 180.196,11€ σε εννιακοσίους τριάντα τέσσερις (934)δικαιούχους.

Για το 2004 :

Οικονομικό βοήθημα Παιδικού Σταθμού 2001- 2003 & 2004

Το Δ.Σ. στην 15η συνεδρίαση του της 16/10/2003 στην αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. Β και άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας το βοήθημα Παιδικού Σταθμού να είναι 150 € για κάθε παιδί όσον αφορά το 2003 και στην 9η συνεδρίαση του της 17/9/2004 αποφάσισε να είναι 180€ για κάθε παιδί όσον αφορά το 2004.

Έτσι διατέθηκε τμηματικά σε το ποσό των 63.476,11 σε 350 δικαιούχους συναδέλφους μας για το 2004, σε 2 δικαιούχους για το 2003 και σε ένα δικαιούχο για το 2001.

Για το 2005 :

Οικονομικό βοήθημα Παιδικού Σταθμού 2004 & 2005:

Το Δ.Σ. στην 9η συνεδρίαση του της 17/9/2004 αποφάσισε να είναι 180€ για κάθε παιδί όσον αφορά το έτος 2004 και στην 45η συνεδρίαση του της 19/9/2005 αποφάσισε το ποσό του βρεφονηπιακού σταθμού για το έτος 2005 να ανέλθει στα 200 € για κάθε παιδί, γεννημένο από 1/1/1999 έως 30/9/2005, και 300 € για το τρίτο παιδί κάθε οικογένειας, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Έτσι για οικονομικό βοήθημα παιδικού σταθμού διατέθηκαν συνολικά 116.720,00€ σε πεντακοσίους ογδόντα έναν (581) δικαιούχους.

 

Ειδικότερα: σε πενήντα εννέα (59)δικαιούχους για το Βοήθημα Παιδικού Σταθμού 2004 ποσό 10.620,00 σε πεντακόσιους πέντε (505) δικαιούχους έως δύο παιδία για το Βοήθημα Παιδικού Σταθμού 2005 ποσό 101.000,00€ και σε δέκα επτά (17) δικαιούχους από 3 παιδία και άνω για το Βοήθημα Παιδικού Σταθμού 2005 πόσο 5.100,00€.

 

Γ. Βοήθημα μη επιδοτούμενων ανέργων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. Α , άρθρο 7 και άρθρ.8 παρ. Β του Κανονισμού Λειτουργίας και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατέθηκε ποσό:

Συνολικά για τα έτη 2004- 2005 ποσό 50.563,71€ σε είκοσι οχτώ (28)δικαιούχους.

Για το 2004 :

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. Δ , άρθρο 7 και 8 παρ.Β, του Κανονισμού Λειτουργίας, το Δ.Σ στην 6η συνεδρίαση του στις 22/3/2004 αποφάσισε το οικονομικό βοήθημα στα μη επιδοτούμενα άνεργα μέλη μας να δοθεί εφάπαξ ύψους. 587,00 € . Διατέθηκε συνολικά το ποσό των 587,00 σε 1 (έναν) συνάδελφο μας για το έτος 2003.

 

Για το 2005 :

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. Δ , άρθρο 7 και 8 παρ.Β, του Κανονισμού Λειτουργίας,

το Δ.Σ στην 6η συνεδρίαση του στις 22/3/2004 αποφάσισε το οικονομικό βοήθημα στα μη επιδοτούμενα άνεργα μέλη μας να δοθεί εφάπαξ ύψους. 587,00 €. Στην 27η συνεδρίαση του στις 15/3/2005 αποφάσισε το οικονομικό βοήθημα στα μη επιδοτούμενα άνεργα μέλη μας να δοθεί εφάπαξ ύψους 300,00 € για το Πάσχα καθώς και στην 49η συνεδρίαση του στις 8/11/2005 2005 αποφάσισε το οικονομικό βοήθημα στα μη επιδοτούμενα άνεργα μέλη μας να δοθεί εφάπαξ ύψους 600,00 € για τα Χριστούγεννα.

Για οικονομικό βοήθημα μη επιδοτούμενων ανέργων διατέθηκαν συνολικά 21.600,00€ σε σαράντα τέσσερις (44) δικαιούχους .

 

Δ. Προκαταβολή εφάπαξ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 άρθρο 7 και 8 παρ. Α του Κανονισμού Λειτουργίας, και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατέθηκε ποσό:

Συνολικά για τα έτη 2004- 2005 ποσό 22.057,70€ σε είκοσι δύο (22) δικαιούχους.

 

Για το 2004 :

 

Με την απόφαση του Δ.Σ στην 21η συνεδρίαση του στις 21/12/2004 διατέθηκε συνολικά το ποσό των 1.340,76 σε 1 συνάδελφο μας.

Για το 2005 :

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 άρθρο 7 και 8 παρ. Α του Κανονισμού Λειτουργίας, και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατέθηκε ποσό 20.716,94€

Ε. Οικονομικό Βοήθημα Απεργούντων Μελών

Σύμφωνα με τα άρθρο 2 παρ. δ άρθρο 7 και άρθρο 8 παρ. β του κανονισμού λειτουργίας, και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. χορηγήθηκε το ποσό:

 

Συνολικά για τα έτη 2004- 2005 ποσό 31.950,00€ σε δέκα εννέα (19) δικαιούχους.

 

Για το 2004 :

 

και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. χορηγήθηκε το ποσό των 8.400,00 σε 5 συνάδελφους μας.

Το εν λόγω βοήθημα χορηγήθηκε για πρώτη φορά.

Η Βοηθητική Επιτροπή διεκπεραίωσε ελεγκτικά όλες τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούσαν τα ως άνω οικονομικά βοηθήματα.

 

Για το 2005 :

 

για εφάπαξ οικονομικό βοήθημα απεργούντων μελών και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. χορηγήθηκε το ποσό 23.550,00 € σε δέκα τέσσερις (14 ) δικαιούχους.

Η Βοηθητική Επιτροπή διεκπεραίωσε ελεγκτικά όλες τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούσαν τα ως άνω οικονομικά βοηθήματα.

 

ΣΤ. Οικονομικό Βοήθημα Αυτασφάλισης των ανέργων τακτικών μελών

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 2 παρ. γ άρθρο 7 και άρθρο 8 παρ. β του κανονισμού λειτουργίας, και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. χορηγήθηκε το ποσό:

Συνολικά για το έτος 2005 ποσό 13.275,02€ σε δέκα (10) δικαιούχους.

Ειδικότερα :

1. για εφάπαξ οικονομικό βοήθημα αυτασφάλισης τακτικών ανέργων μελών συνταξιούχων πλέον πόσο 7.911,04€ σε επτά (7) δικαιούχους.

2. για οικονομικό βοήθημα αυτασφάλισης τακτικών ανέργων μελών ποσό 5.363,98

σε είκοσι ένα (21) δικαιούχους.

Ειδικότερα : σε δώδεκα (12) δικαιούχους για το έτος 2004 ποσό 7.200,00€ και για το έτος 2005 σε τριάντα δύο (32) δικαιούχους ποσό 14.400,00€.

, τρεις (3)δικαιούχους.

Το εν λόγω βοήθημα χορηγήθηκε για πρώτη φορά.

 

Ι.Εφάπαξ Οικονομικό Βοήθημα Συνταξιούχων μελών

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 2 παρ. ε του κανονισμού λειτουργίας, και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. χορηγήθηκε το ποσό:

Συνολικά για το έτος 2005 ποσό 87.600,00€ σε διακόσιους ενενήντα δύο (292) δικαιούχους.

Το εν λόγω βοήθημα χορηγήθηκε για πρώτη φορά

 

ΕΣΟΔΑ 2004 -2005

Για το 2004 :

Από τόκους καταθέσεων ο Αλληλοβοηθητικός Λογαριασμός είχε έσοδα 17.643,13€.

Ο Αλληλοβοηθητικός λογαριασμός στις 31/12/2004 είχε διαθέσιμα:

Α)

Β)

Γ)

Δ)

Καταθέσεις προθεσμίας ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 872.355,73 €

ΣΥΝΟΛΟ 882.858,77 €

Τα αποθεματικά του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού ήταν κατατεθειμένα στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ στις 31/12/2004.

Το 35% του πλεονάσματος της ΕΠΗΕΑ βάσει του κανονισμού λειτουργίας του αλληλοβοηθητικού στις 31/12/2004 ήταν 134.901,67. Τα Διαθέσιμα ποσά την 01/01/2005 ήταν 882.858,77 €

Για το 2005 :

Ταμείο 900,00€.Λογ/μος Καταθέσεις όψεως στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ 2.960,88€. Λογ/μος Ταμιευτηρίου ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ 6.642,16 €.

Από τόκους καταθέσεων ο Αλληλοβοηθητικός Λογαριασμός είχε έσοδα 24.558,29€.

Ο Αλληλοβοηθητικός λογαριασμός στις 31/12/2005 είχε διαθέσιμα:

Α)

Β)

Γ)

Δ)

Ταμείο 3.912,00€Λογ/μος Καταθέσεις όψεως στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ 191.837,90€ Λογ/μος Ταμιευτηρίου ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ 54,39€ Καταθέσεις προθεσμίας ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 680.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 875.804,29 €

Σήμερα τα αποθεματικά του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού είναι κατατεθειμένα στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.

Το 35% του πλεονάσματος της ΕΠΗΕΑ βάσει του κανονισμού λειτουργίας του αλληλοβοηθητικού στις 31/12/2005 ήταν 117.854,78€. Τα Διαθέσιμα ποσά την 01/01/2006 ήταν 875.804,29 €

 

 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΚΑΙ 2006

 

Ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2004 και 2005.

Προβλέψαμε ότι :

Για το 2005 :

 

ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΣΟ 100.000,00€

·

Το ποσό βάσης για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος των συνταξιούχων έχει αυξηθεί για το 2005 σε80,22 € από 75,32 € που ήταν το 2004.

·

Για το 2006 :

 

ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΣΟ 60.000,00€

Από τις μελέτες προκύπτει ότι από 01/01/2005 έως 31/12/2005 θα συνταξιοδοτηθούν περίπου 40 συνάδελφοι μας με κατά μέσο όρο συντάξιμη ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ 30 χρόνια.

·

Το ποσό βάσης για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος των συνταξιούχων έχει αυξηθεί για το 2006 σε 83.03 € από 80.22 € που ήταν το 2005 .

·

Για το 2005 :

ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ 160.000,00€

 

Με βάση τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των μελών της Ένωσης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί, η ενεργοποίηση του οικονομικού βοηθήματος αυτασφάλισης των ανέργων μελών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.γ άρθρο 8 παρ.γ -παρ.δ και παρ.ε του Κανονισμού Λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού μετά και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Για το 2006 :

 

ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ 310.000,00€

Με βάση τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των μελών της Ένωσης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί, η ενεργοποίηση του οικονομικού βοηθήματος αυτασφάλισης των ανέργων μελών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.γ άρθρο 8 παρ.γ -παρ.δ και παρ.ε του Κανονισμού Λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού μετά και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

 

Για το 2005:

 

ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ 1.000,00€

Για το 2006 :

 

ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ 500,00€

Για το 2005:

 

ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΟΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ 2005 ΥΨΟΥΣ 50.000,00€.

Για το 2006:

 

ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΟΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ 2006 ΥΨΟΥΣ 5.000,00€.

Για το 2005

 

Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός για το 2005 έχει ως εξής :

 

.
.
Από τις μελέτες προκύπτει ότι από 01/01/2006 έως 31/12/2006 θα συνταξιοδοτηθούν περίπου 40 συνάδελφοι μας με κατά μέσο όρο συντάξιμη ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ 30 χρόνια.

 

Με απόφαση του Δ.Σ.29Η/5-4-2005 & δόθηκε Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε όλα τα μέλη πού είναι συνταξιούχοι περίπου 100.000,00€.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ 2005

ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 100.000,00 €

ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 160.000,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ 2005 50.000,00€.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 311.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2005 726.760,44€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 2005

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΙΣ 31/12/2004 882.858,77€

35% ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2004 134.901,67€

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 20.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 1.037.760,44€

 

Για το 2006

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ 2006

ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 60.000,00 €

ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 310.000,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ 2006 5.000,00€.

ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Π.Η.Ε.Α. ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 31/12/2005 113.443,44€

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 488.943,44 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2006 406.860,85 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 2005

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΙΣ 31/12/2005 875.804,29€

35% ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2005 0,00€

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 20.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 895.804,29€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ2 2006 895.804,29€

 

Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός για το 2006 έχει ως εξής :

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ2 2005 1.037.760,44€

Για το έτος 2005 :

Ο προϋπολογισμός για κάθε χρονιά καταρτίστηκε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2004 και 2005.

Προβλέψαμε :

Στις αποδοχές προσωπικού σε 90.000,00€ για το έτος 2005 και 90.000,00€ για το έτος 2006 με προοπτική την βελτίωση των υπηρεσιών της Ένωσης

Το ποσό των 10.000,00 € για το έτος 2005 και 15.000,00€ για το έτος 2006 για αμοιβές και έξοδα δικηγόρων που αφορούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα μας σε ένα συνεχώς ευμετάβλητο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Το ποσό των 5.000,00 € για το έτος 2004 και 3.500,00€ για το έτος 2006 για έξοδα δικηγόρων που αφορούν την εκδίκαση της υπόθεσης του επιδόματος γάμου των συνταξιούχων γυναικών, μελών της Ένωσης μας. Το ποσό αυτό θα εκταμιευτεί σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των υποθέσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί, πως είναι αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση του.

Το ποσό των 5.000,00 για αγορά μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και αναμόρφωσης των γραφείων της Ένωσης για το έτος 2005.

Προβλέψαμε ποσό 100.000,00 € για έξοδα εκδηλώσεων για το έτος 2005 που καλύπτει την αύξηση των μελών μας και του αριθμού των παιδιών από το μεγάλωμα και δυνάμωμα της Ένωσης μας, μετά την ένταξη σε αυτήν των συναδέλφων των Μ.Μ.Ε ( η δύναμη της Ενώσεως ανέρχεται περίπου σε 2.200 μέλη).

Προβλέψαμε ποσό 100.000,00 € για έξοδα εκδηλώσεων για το έτος 2006 που καλύπτει την αύξηση των μελών μας και του αριθμού των παιδιών από το μεγάλωμα και δυνάμωμα της Ένωσης μας, μετά την ένταξη σε αυτήν των συναδέλφων των Μ.Μ.Ε ( η δύναμη της Ενώσεως ανέρχεται περίπου σε 2.236μέλη).

Επίσης προβλέψαμε, το ποσό των 61.412,00 € για το έτος 2005 και 30.000,00€ για το έτος 2006 για την συνδρομή μας στην Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. Ποσό που προκύπτει από από την ένταξη μας στην δύναμη της Ομοσπονδίας που σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης οφείλουμε να καταβάλουμε για την ετήσια συνδρομή 10,00€ και 3,00€ για το Απεργιακό Ταμείο ανά έτος των τακτικών μελών μας που θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.8 του καταστατικού της . Τα χρήματα που θα καταβάλλονται για το Απεργιακό Ταμείο , αποτελούν ειδικό λογαριασμό και διατίθενται για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

 

Τα έσοδα από τόκους θα ανέλθουν περίπου στα 50.000,00 € για το έτος 2005 και 78.000,00€ για το έτος 2006.

Τα έσοδα από τις συνδρομές μελών και δικαίωμα εγγραφής θα ανέλθουν σε περίπου 70.000,00 € για το έτος 2005 και σε περίπου 80.000,00€ για το έτος 2006.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής :

Το ετήσιο πλεόνασμα ανέρχεται για το έτος 2004 σε 385.433,33 € και για έτος 2005 σε 336.727,93€ .

Το κεφάλαιο ανέρχεται για το έτος 2004 σε 3.444.024,63€ και για έτος 2005 σε 3.491.767,56€ .

Τα διαθέσιμα της Ένωσης μας στις 31/12/2004 ήταν 3.176.784,44 € και στις 31/12/2005 ήταν 3.154.297,45€.

Αναλύεται δε ως εξής :

 

Ποσό 2.875.497,29€ ήταν κατατεθειμένο σε προθεσμιακό λογαριασμό της ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στις 31/12/2004.

Ποσό 2.958.420,12€ ήταν κατατεθειμένο σε προθεσμιακό λογαριασμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ στις 31/12/2005.

Σήμερα τα αποθεματικά μας είναι κατατεθειμένα στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.

Ποσό 297.433,91 € ήταν κατατεθειμένο σε δύο λογαριασμούς Όψεως της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Συνδρομές - Αγγελιοσήμου) και ποσό 3.853,24 € στο Ταμείο της Ενώσεως στις 31/12/2004.

Ποσό 195.263,89 € ήταν κατατεθειμένο σε δύο λογαριασμούς Όψεως της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Συνδρομές - Αγγελιοσήμου), ποσό 604,41€ ήταν κατατεθειμένο σε έναν λογαριασμό όψεως στην ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ήτοι σύνολο καταθέσεων 195.868,30 και ποσό 9,03€ στο Ταμείο της Ενώσεως στις 31/12/2005.

Τα ακίνητα της Ένωσης μας είναι αναπροσαρμοσμένα με τις αντικειμενικές αξίες, σύμφωνα με τις οποίες έγιναν οι αποσβέσεις και έχουν ως κάτωθι :

1. Δύο διαμερίσματα στην οδό Βουκουρεστίου 36 και

2. Το ήμισυ διαμερίσματος στην Καλλιθέα στην οδό Ασλάνογλου 32.

 

Σημειώνουμε ότι :οι απολογισμοί των ετών 2004 και 2005 καταρτίστηκαν με βάση τα

πραγματικά οικονομικά στοιχεία της 31ης /12/2004 και 31ης /12/2005.

Τα έσοδα των μηνών Δεκεμβρίου καταχωρήθηκαν με πρόβλεψη.

 

 

 

 

 

 


Posted on Wednesday, May 3, 2006 (Archive on Wednesday, May 10, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.