Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.

Πρόγραμμα σεμιναρίων της ΠΟΕΠΤΥΜ για τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
         
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ
2/10/2006 Δευτέρα 3 17:00-20:00 Εισαγωγή στα Πρότυπα
Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
ΔΛΠ 7 - Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
ΔΛΠ 14 - Πληροφόρηση κατά Τομέα
4/10/2006 Τετάρτη 2 17:00-19:00 ΔΛΠ 8 - Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη
ΔΛΠ 2 - Αποθέματα
ΔΛΠ 18 - Έσοδα
6/10/2006 Παρασκευή 3 17:00-20:00 ΔΛΠ 16 - Ενσώματα πάγια
ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις
ΔΛΠ 20 - Επιχορηγήσεις
ΔΛΠ 23 - Κόστος δανεισμού
ΔΛΠ 40 - Επενδύσεις σε ακίνητα
11/10/2006 Τετάρτη 3 17:00-20:00 ΔΛΠ 38 - Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
ΔΛΠ 36 - Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
ΔΛΠ 19/26 - Παροχές σε εργαζόμενους - Λογιστικη απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού
ΔΛΠ 32/39 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία - αναγνώριση και αποτίμηση
16/10/2006 Δευτέρα 3 17:00-20:00 Δ.Λ.Π. 27 -28-31 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές - Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες - Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες
ΔΠΧΠ 3 - Ενοποίηση
ΔΛΠ 24 - Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
ΔΛΠ 11 - Κατασκευαστικά Συμβόλαια
18/10/2006 Τετάρτη 2 17:00-19:00 ΔΛΠ 10 - Οψιγενή γεγονότα
ΔΛΠ 33 - Κέρδη ανά μετοχή
ΔΛΠ 37 - Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
20/10/2006 Παρασκευή 3 17:00-20:00 ΔΛΠ 12 - Φόροι εισοδήματος
ΔΠΧΠ 1 - Πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π.
ΔΠΧΠ 2 - Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης
ΔΠΧΠ 5 - Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες


Posted on Thursday, September 28, 2006 (Archive on Thursday, October 5, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.