Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

A

Τ…………………………………………….…..

Κατοίκου…………………………………….….

Οδός………………….………….………αρ…….

Τ.Κ……………………

Τηλέφωνο Εργασίας ……………………….....

Τηλέφωνο Οικίας …………………………..….

Τηλέφωνο Κινητό …………………………..….

Ε-

.M. …………………………….……………...mail……………………………………………

Εργασιακή Κατάσταση…………………………

Εργοδότης……………………………………….

Α.Φ.Μ……………………………………..…..….

Δ.Ο.Υ………………………………………..…..

 

ΤΡΑΠΕΖΑ…..………………..............................

 

Αριθμ.Λογ/μού……………………………………

 

……………………………………………………

 

 

 

 

Αθήνα,…………………….2006

Προς το

Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ

Βουκουρεστίου 36

106 73 ΑΘΗΝΑ

 

 

Κύριοι,

Σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. β και 7 του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσής μας, την 7 Δεκεμβρίου 2000, αιτούμαι τη χορήγηση του βοηθήματος Παιδικού Σταθμού για το έτος 2006, πού προβλέπεται για τα μέλη της ΕΠΗΕΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πού καθορίσθηκαν στην από 28/9/2006 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Υποβάλλω συνημμένα :

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του (των) παιδιού (ων) μου (εφόσον αιτούμαι το εν λόγω οικονομικό επίδομα για πρώτη φορά).

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

Α

Β

Γ

Δ

 

Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

……………………………….. ..….…………...…
……………………………….. ..….………………
……………………………….. ..….……………...
ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ
……………………………….. ..….……………...


Posted on Friday, September 29, 2006 (Archive on Friday, October 6, 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.