ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2005
Βοήθημα Αυτασφάλισης Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού
Προϋποθέσεις
1)Άνεργο τακτικό μέλος
2)Έως 2 χρόνια πριν την συνταξιοδότηση
Δικαιούχοι
Όλα τα τακτικά μέλη, από 1/1/2001 (ημερομηνία έναρξης του Αλληλοβοηθητικού λογαριασμού) που κατέβαλαν ή πρόκειται να καταβάλουν εισφορές στο ΤΣΠΕΑΘ για αυτασφάλιση.
Υπολογισμός Βοηθήματος
Ο υπολογισμός του ύψους του ποσού βοηθήματος που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού, θα γίνεται σύμφωνα με το οικογενειακό τους εισόδημα ως ακολούθως και το ανώτερο για 2 χρόνια:
Έως € 35.000 ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το βοήθημα θα είναι το 50% της εισφοράς. Με εισόδημα € 35.001 έως και € 45.000, 30% της εισφοράς και για εισοδήματα άνω των €45.001 το 15%.
Το ανωτέρω ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι για το έτος 2001 και για κάθε χρόνο θα αυξάνεται σύμφωνα με τον το ετήσιο πληθωρισμό (Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή).
Δικαιολογητικά
1)Αίτηση του μέλους
2)Αντίγραφο απόφασης του Διευθυντή του ΤΣΠΕΑΘ για την αυτασφάλιση.
3)Βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ ως και σε άλλα Ταμεία που τυχόν ήταν ασφαλισμένο το μέλος. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης για γραφειοκρατικούς κ.λπ. λόγους, υπεύθυνη δήλωση του μέλους για τον χρόνο ασφάλισης και υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης με την έκδοσή της. Ενώ για τους ήδη συνταξιούχους, η απόφαση του ΤΣΠΕΑΘ της συνταξιοδότησης.
4)Για τα άνεργα μέλη, υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ρητά ότι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το αργότερο σε 2 χρόνια και σε περίπτωση μη συνταξιοδότησης τους ότι θα επιστρέψουν το ποσό του βοηθήματος το οποίο τους καταβλήθηκε.
5)Εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης.
Καταβολές
Η καταβολή του βοηθήματος θα γίνεται κάθε τρίμηνο με την προσκόμιση των πρωτοτύπων αποδεικτικών καταβολής της εισφοράς στο ΤΣΠΕΑΘ. Για τους ήδη συνταξιούχους η καταβολή θα γίνεται εφ’ άπαξ.
……………………………
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στα γραφεία της Ένωσής μας. Τα μέλη μέλη του Δ.Σ. θα είναι πάντα στη διάθεσή σας.

Posted on Tuesday, August 2, 2005 (Archive on Tuesday, August 9, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share