ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Αθήνα,14/1/2013

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 2415/171/Κ06

A’ Διεύθυνση

Ασφάλισης-Παροχών

 


 

Ταχ. Δ/νση : Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20, 117 43 Αθήνα

Τηλέφωνα : 2109212727 εσωτ.139

Πληροφορίες : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΠΕΚΟΥ

 

 

 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1-01-13 έως 28-02-13 θα διενεργηθεί, ύστερα από το Φ80000/οικ.29810/1981/14-12-2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ και σχετική απόφαση του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. , υποχρεωτική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου : χήρες, χήροι, παιδιά 12 ετών και άνω, άγαμες θυγατέρες (καθώς και των προσώπων που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις των άγαμων θυγατέρων).

Η απογραφή είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική και θα τελείται στα γραφεία των αρμόδιων Διευθύνσεων του Ταμείου.

Υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου των παρακάτω δικαιολογητικών :

α. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για παιδιά που δεν έχουν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

β. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής του συνταξιούχου από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. Ειδικά για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους λόγω θανάτου που κατοικούν μόνιμα εκτός Ελλάδος, προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το ισοδύναμο αυτού, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας μόνιμης διαμονής τους, επισήμως μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα ή φορείς δεν έχουν τελέσει γάμο και συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση χηρείας.

γ. το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος,

δ. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο λόγω χηρείας ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησής του μέχρι σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας (ή προκειμένου για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

ε. ειδικά για τα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές πιστοποιητικό σπουδών πρόσφατα εκδοθέν.

Κατ’ εξαίρεση, θα απογραφούν δια του νομίμου εκπροσώπου τους, στα γραφεία των αρμόδιων Διευθύνσεων του Ταμείου οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων :

1.Oι συνταξιούχοι που αδυνατούν να προσέλθουν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

2.Οι κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα.

( Αν βρίσκονται στην Ελλάδα θα προσέλθουν οι ίδιοι )

3.Τα ανήλικα τέκνα που παίρνουν σύνταξη ή εξωϊδρυματικό επίδομα και δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο .

Εκτός των προαναφερομένων δικαιολογητικών (ταυτότητα συνταξιούχου κλπ) για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προσκομιστούν ανάλογα με την περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

A) Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για αυτοπρόσωπη απογραφή:

 

1.Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της απογραφής, εκδοθέντα μετά την 1-1-13.Στην περίπτωση της εξουσιοδότησης χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ, Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η βεβαίωση γίνεται στο σπίτι του συνταξιούχου).

 

 

2.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (του συνταξιούχου και του εκπροσώπου του) ή Διαβατήριο σε ισχύ(για αλλοδαπούς)

3.Αριθμός φορολογικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου.(οποιοδήποτε αποδεικτικό).

Β )Περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας δικαιοπραξίας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής:

 

1. Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ή Απόφαση Δικαστηρίου για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη /επιτρόπου οι οποίες να βρίσκονται σε ισχύ.

 

 

2. Βεβαίωση δημόσιας Αρχής ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.

Γ) Περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου:

1.Βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής ,που έχει εκδοθεί μετά την 1-1-13 ,από την οποία θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή καθώς και η μόνιμη ή μη διαμονή του στο εξωτερικό .

2.Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την παραπάνω Αρχή ,ότι εξακολουθεί η ισχύς του πληρεξουσίου.

Δ) Ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο :

1. Βιβλιάριο υγείας του τέκνου θεωρημένο για το έτος 2012

2. Αστυνομική ταυτότητα του εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, δικαστικού συμπαραστάτη).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου ότι το ανήλικο βρίσκεται στη ζωή.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

1. Σε περίπτωση μη απογραφής στην ορισθείσα προθεσμία, η σύνταξη διακόπτεται.

2. Επισημαίνεται ότι όπου διαπιστώνεται παράνομη είσπραξη σύνταξης ή επιδόματος θα αναζητούνται όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τις νόμιμες επιβαρύνσεις και οι περιπτώσεις αυτές θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα για τα περαιτέρω.


Posted on Tuesday, January 22, 2013 (Archive on Tuesday, January 29, 2013)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share