ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

 

Προς το
Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ
Βουκουρεστίου 36
106 73 ΑΘΗΝΑ
Α Ι Τ Η Σ Η
 
Κύριοι,
Σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. β και 7 του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσής μας, την 7 Δεκεμβρίου 2000, αιτούμαι τη χορήγηση του βοηθήματος Παιδικού Σταθμού για το έτος 2005, πού προβλέπεται για τα μέλη της ΕΠΗΕΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πού καθορίσθηκαν στην από 19/9/2005 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Υποβάλλω συνημμένα : Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του (των) παιδιού (ων) μου (εφόσον αιτούμαι το εν λόγω οικονομικό επίδομα για πρώτη φορά).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Α……………………………….. ..….……………...
Β……………………………….. ..….……………...
Γ……………………………….. ..….………………
Δ……………………………….. ..….…………...…
 

A.M. …………………………….……………...
Τ…………………………………………….…..
Κατοίκου…………………………………….….
Οδός………………….………….………αρ…….
Τ.Κ……………………
Τηλέφωνο Εργασίας ……………………….....
Τηλέφωνο Οικίας …………………………..….
Τηλέφωνο Κινητό …………………………..….
Εργασιακή Κατάσταση…………………………
Εργοδότης……………………………………….
Α.Φ.Μ……………………………………..…..….
Δ.Ο.Υ………………………………………..…..
ΤΡΑΠΕΖΑ…..………………..............................
Αριθμ.Λογ/μού……………………………………
 

 
Αθήνα,…………………….2005
Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

Posted on Thursday, September 22, 2005 (Archive on Thursday, September 29, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share