ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούμε τα μέλη της Ένωσής μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα της Ε.Π.Η.Ε.Α., οδός Βουκουρεστίου αριθμός 36 (3ος όροφος), στις 7 Νοεμβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2004 και υποβολή εκθέσεως από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Απολογισμός Δ.Σ. μέχρι την 31-12-2004.
3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2005.
4. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και προϋποθέσεις υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης και Ιδιωτικής Συμφωνίας, ως και για κήρυξη Απεργίας γι’ αυτήν, καθώς και για οποιοδήποτε εργασιακό ή ασφαλιστικό θέμα σε όλα ή σε μεμονωμένα Μέσα Ενημέρωσης.
5. Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην Τακτική αυτή πρώτη Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό μας να παρίσταται το 1/3, τουλάχιστον, των Τακτικών και Ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται στις 9 Νοεμβρίου 2005, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει να παρίσταται το 1/4 των Τακτικών και Ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.
Εάν και κατά την δεύτερη αυτή ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ένωσης σε τρίτη
Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
(οδός Πανεπιστημίου 52, Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ», ημιόροφος), στις 13 Νοεμβρίου 2005 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της ΄Ενωσής μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Σταμ. Πρωτολάτης

Posted on Wednesday, October 26, 2005 (Archive on Wednesday, November 2, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share