ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΑΘΗΝΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                 Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ,  καλεί τα μέλη της να συμ­με­τά­σχουν στα συλ­λα­λη­τή­ρια δια­μαρ­τυ­ρίας που συγκα­λεί η ΓΣΕΕ την Κυριακή 7 Δεκεμ­βρίου κατά του νέου αντι­λαϊ­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού λιτό­τη­τας και εξα­θλί­ω­σης και κατά του νέου αντερ­γα­τι­κού οδο­στρω­τήρα μέτρων διά­λυ­σης του ασφα­λι­στι­κού, κατάρ­γη­σης των συν­δι­κά­των και του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, και συνέ­χι­σης της φορο­λη­στείας που επι­χει­ρούν να επι­βάλ­λουν η συγκυ­βέρ­νηση, η ΕΕ και το ΔΝΤ.

            Είναι παράλογο και τουλάχιστον επικίνδυνο, την ώρα που η Ελληνική κοινωνία στενάζει από την ανεργία, τα χαράτσια, τη φοροεπιδρομή, την έλλειψη κοινωνικού κράτους, την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, τους μισθούς πείνας, να καλείται σε νέες δυσβάστακτες θυσίες, σε περαιτέρω επώδυνες αλλαγές στο ασφαλιστικό που εάν γίνουν αποδεκτές, όχι μόνο θα καταστρέψουν τον κοινωνικό ιστό αλλά θα υπονομεύσουν το δικαίωμα των νέων παιδιών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 Επιπλέον οι προτάσεις για αυξήσεις στο ΦΠΑ, αλλαγές στον Ν.1264/82, μείωση των συντάξεων κλπ.  Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα επιτείνουν τα ήδη καταγεγραμμένα αδιέξοδα του προγράμματος.

                Η πολι­τική αυτή θα ανα­τρα­πεί με αγώ­νες μαζι­κούς, πανερ­γα­τι­κούς και διαρ­κείς.
 Τα συλ­λα­λη­τή­ρια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στην Αθήνα, τη Θεσ­σα­λο­νίκη και το Ηρά­κλειο της Κρή­της, με στόχο να απευ­θύ­νουν μήνυμα προς την κυβέρ­νηση και την τρόικα ότι δεν υπάρ­χουν άλλα περι­θώ­ρια αντο­χών, ούτε ανο­χών από την ελλη­νική κοι­νω­νία.
              Καλούμε όλα τα μέλη της ΕΠΗΕΑ και όλους τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ να ενώ­σουν τη φωνή τους με όλους το εργα­ζό­με­νους της χώρας και να λάβουν μέρος τα συλ­λα­λη­τή­ρια θα γίνουν:
Στην Αθήνα στην πλα­τεία Συντάγματος στις 5
 μ.μ
Στη Θεσ­σα­λο­νίκη στο Άγαλμα Βενι­ζέ­λου στις 5
 μ.μ
Στ
o Ηρά­κλειο της Κρή­της στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρίας στις 6 μ.μ

           ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Sunday, December 7, 2014 (Archive on Sunday, December 14, 2014)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return