ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Αθήνα 17 Μαρτίου 2010

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. ανακοινώνει ότι, στην 51η συνεδρίασή του της 16/3/2010 αποφάσισε να χορηγήσει και φέτος, το καθιερωμένο πασχαλινό επίδομα 400€ για τους ανέργους συναδέλφους μας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος δ. του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού. Το επίδομα θα χορηγηθεί στους ανέργους συναδέλφους που δεν επιδοτούνται και έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο διαβίωσης, το οποίο προσδιορίζεται στα 15.000 € προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε παιδί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά.

  • Αίτηση (επισυνάπτεται).
  • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δ.Ο.Υ.
  • Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για το τρέχον έτος συνεχίζεται η ανεργία και ότι το οικογενειακό εισόδημα δε θα υπερβεί τα 15.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε παιδί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μίλτος Ζήκος        Δημήτρης Πίππας 

 

  

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

Α.Μ:………………………….

 

Τ:……………………………

 

……………………………..

 

ΚΑΤΟΙΚΟΥ:………………….

 

Οδός:……………......αρ.:.....

 

ΤΚ:……………………….

 

Τηλέφωνο:………………

 

ΑΦΜ:……………………….

 

ΔΟΥ:………………………..

 

Τράπεζα:…………………….

 

Λογαριασμός:…………………

 

 

Αθήνα /2010

Προς το

Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ

Βουκουρεστίου 36

106 73 ΑΘΗΝΑ

 

Συνάδελφοι,

Σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. δ και 8 παρ. β του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσής μας, την 7 Δεκεμβρίου 2000, αιτούμαι τη χορήγηση του βοηθήματος Πάσχα 2010 για τους μη επιδοτούμενους ανέργους - μέλη της ΕΠΗΕΑ.

 

Υποβάλλω συνημμένα:

-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενης χρήσης.

-Δήλωση του Ν (1599/86) ότι το οικογενειακό εισόδημα για το τρέχον έτος δεν θα υπερβεί τα 15.000 €. προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε παιδί.

 

 

Υπογραφή

 

…………………………

    


Posted on Friday, March 19, 2010 (Archive on Friday, March 26, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return