ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΗΕΑ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σήμερα 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της Ενώσεως μας επί της οδού Βουκουρεστίου 36, η Εφορευτική Επιτροπή από τους :1) Γουρζή Αικατερίνη  2)  Γκαβασιάδη Νικόλαο, τακτικά μέλη, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των παρακάτω μελών υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Η.Ε.Α. στις 14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνουσα υπό όψιν : α) τις υποβληθείσες υποψηφιότητες β) το Μητρώο μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Αποφασίζει

Την ανακήρυξη των κάτωθι υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή :

  1. ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  3. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4. ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  


Posted on Thursday, December 9, 2021 (Archive on Thursday, December 16, 2021)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return