ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΗΕΑ

Αθήνα, 16η Μαρτίου 2007

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. καλεί τους συναδέλφους που εργάζονται στις Οικονομικές, Εμπορικές και Διοικητικές υπηρεσίες.

·

·

·

και πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Η.Ε.Α., να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις εγγραφής ως δόκιμα ή τακτικά μέλη της.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

που θα πρέπει να υποβάλουν στην Ε.Π.Η.Ε.Α. τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη:

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό.

3. Πιστοποιητικό Γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

4. Τίτλο σπουδών.

5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου .

7. Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα, το ύψος του λαμβανομένου μισθού και το μέσο στο οποίο εργάζεται.

8. Βεβαίωση δύο τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα και το μέσο στο οποίο εργάζεται, καθώς και η εργασιακή και η επαγγελματική του συμπεριφορά.

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως ή μέλος άλλου Επαγγελματικού Σωματείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Πληροφορίες: στην Γραμματεία της Ένωσης κα. Άννα-Μαρία Φίφη.

 

Όλα τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

Του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., της Ε.Π.Η.Ε.Α., της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Ι.Η.Ε.Α., του Α.Π.Ε., της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και της Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.
Των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών με έδρα το νομό Αττικής.
Των ημερήσιων Πολιτικών, Οικονομικών και Αθλητικών Εφημερίδων με έδρα το νομό Αττικής.


Posted on Monday, March 19, 2007 (Archive on Monday, March 26, 2007)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return