ΑΔΕΙΕΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.
Εν όψει της θερινής περιόδου και της χορήγησης των κανονικών αδειών ανάπαυσης για το τρέχον έτος 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα εξής:
1. Η διάρκεια της κανονικής άδειας ανάπαυσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά έτη υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας.
2.Α) Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ΄ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην επιχείρηση.
Β) Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής αδείας.
3. Ο βασικός χρόνος της κανονικής άδειας ανάπαυσης, για τους εργαζόμενους που εργάζονται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χωρίς σ' αυτές να περιλαμβάνεται η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος της πενθήμερης εργασίας. Οι ημέρες αυτές αδείας επαυξάνονται κατά μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος συνολικής υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας πέραν από το δωδεκάμηνο και μέχρι που ο εργαζόμενος να συμπληρώσει είκοσι δύο (22) συνολικά εργάσιμες ημέρες κανονικής αδείας ανάπαυσης.
4. Μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, η ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης των διοικητικών υπαλλήλων των Μ.Μ.Ε. αυξάνεται κατά δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι που να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας.
5. Η κανονική άδεια ανάπαυσης πρέπει να χορηγείται ολόκληρη και μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάτμησή της σε δύο, το πολύ, χρονικές περιόδους.
6. Οι αποδοχές των ημερών αδείας, οι οποίες είναι εκείνες που θα έπαιρνε ο υπάλληλος εάν εργαζόταν κατά τις ημέρες της άδειάς του, καθώς και το επίδομα αδείας, το οποίο είναι μισός μηνιαίος μισθός, προκαταβάλλονται στον εργαζόμενο κατά το χρόνο που παίρνει την κανονική άδεια ανάπαυσής του.
7. Όσοι διοικητικοί υπάλληλοι αναπληρώνουν συνάδελφό τους που βρίσκεται σε κανονική άδεια ανάπαυσης για τις πρώτες 26 ημέρες της αδείας του, παίρνουν πρόσθετη αμοιβή αναπλήρωσης, η οποία υπολογίζεται με το βασικό μισθό και τα επιδόματα του αναπληρούντος. Αυτός ο όρος ισχύει τόσο για τους διοικητικούς υπαλλήλους που εργάζονται στις εφημερίδες, όσο και για εκείνους που εργάζονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τις Ενώσεις και το Α.Π.Ε.
8. Για κάθε θέμα που θα δημιουργηθεί σχετικά με τις άδειες ανάπαυσης, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώνουν την Ένωση.
9. Συνιστάται στους συναδέλφους να υποβάλουν εγκαίρως γραπτή αίτηση χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας ανάπαυσής τους, στην οποία να αναγράφεται και ο χρόνος που θέλουν να την λάβουν, δεδομένου ότι κατά το νόμο ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια αυτή μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Monday, June 21, 2010 (Archive on Monday, June 28, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return