ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. αποφάσισε, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ να χορηγήσει ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, στους συναδέλφους με παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Το βοήθημα των 200€ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 300€ για κάθε επόμενο δικαιούνται οι συνάδελφοι των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί ή θα γεννηθούν από 01/01/2006 έως 31/12/2011.
 
Οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Παιδικού Βοηθήματος παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία της Ένωσης και εφόσον το επίδομα τους χορηγείται για πρώτη φορά παρακαλούνται όπως προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης παιδιών.
Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μέλη της Ενώσεώς μας, το επίδομα το δικαιούται μόνο ο ένας από αυτούς.
Øτο επίδομα θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

Α Ι Τ Η Σ Η
Αριθμός Μητρώου Ε.Π.Η.Ε.Α.……
Όνομα Επώνυμο……………….…
Οδός……………………...αριθμ……
Τ.Κ. …………… Πόλη ……………
Τηλ. Εργασίας…………….....
Τηλ. Οικίας ………………..…
Τηλ. Κινητό …………………..
email…………………………
Μ.Μ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………….
Άνεργος ………ναι / όχι
Συνταξιούχος.. ναι / όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ………..............................
Αριθ.Λογ/μού………………………..
Αθήνα,…………………….2011
Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Βουκουρεστίου 36
106 73 ΑΘΗΝΑ
Κύριοι,
Σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. β και 7 του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού, αιτούμαι τη χορήγηση του βοηθήματος Παιδικού Σταθμού για το έτος 2011, πού προβλέπεται για τα μέλη της ΕΠΗΕΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πού καθορίσθηκαν στην από 21/10/2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Υποβάλλω συνημμένα :
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του (των) παιδιού (ων) μου (εφόσον αιτούμαι το εν λόγω οικονομικό επίδομα για πρώτη φορά).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Α……………………………….
Β…..……………………………
Γ…….…………………………
Δ…………………………………
Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ


Posted on Sunday, October 30, 2011 (Archive on Sunday, November 6, 2011)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return