ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

Α Ι Τ Η Σ Η
Τ……………........
Κατοίκου………...
Οδός…………...........
T.K……………...........
Τηλ.Oικίας:……….....
Τηλ. Εργασίας:.........
Κινητό…………….......
Εργοδότης:……........
Μέσο:………………......
Αθήνα,………..2005
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου για να γίνω μέλος της Ε.Π.Η.Ε.Α.. Συνημμένα υποβάλλω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
1)Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό.
2)Πιστοποιητικό Γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας επικυρωμένη.
3)Απολυτήριο Γυμνασίου ή Ισοτίμου Σχολής , πτυχίο Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
4)Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως (Τύπου Α΄).
5)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄).
6)Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα, το ύψος του λαμβανομένου μισθού και το μέσο στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος.
7)Χωριστές Βεβαιώσεις δύο τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. από τις οποίες να προκύπτει η ειδικότητα και το μέσο στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος, καθώς και η εργασιακή και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
8)Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως ή μέλος άλλου Επαγγελματικού Σωματείου, ότι δεν κατέχει έμμισθο τακτική υπηρεσία, δημόσια, δημοτική, ή κοινοτική νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και δημοσίων επιχειρήσεων και ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό λόγω ασκήσεως και άλλου επαγγέλματος.
Ο / Η Αιτ…………......………………


Posted on Monday, April 4, 2005 (Archive on Monday, April 11, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return