Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2005
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. καλεί τους συναδέλφους που εργάζονται στις Οικονομικές, Εμπορικές και Διοικητικές υπηρεσίες.
·Των ημερήσιων Πολιτικών, Οικονομικών και Αθλητικών Εφημερίδων με έδρα το νομό Αττικής.
·Των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών με έδρα το νομό Αττικής.
·Του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., της Ε.Π.Η.Ε.Α., της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Ι.Η.Ε.Α., του Α.Π.Ε., της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. και της Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ..
και πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Η.Ε.Α. να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις εγγραφής ως δόκιμά ή τακτικά μέλη της.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
που θα πρέπει να υποβάλουν στην Ε.Π.Η.Ε.Α. τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη
 
1)Αίτηση.
2)Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό.
3)Πιστοποιητικό Γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
4)Τίτλο σπουδών.
5)Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως.
6)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου .
7)Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα, το ύψος του λαμβανομένου μισθού και το μέσο στο οποίο εργάζεται
8)Βεβαίωση δύο τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα και το μέσο στο οποίο εργάζεται, καθώς και η εργασιακή και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
9)Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως ή μέλος άλλου Επαγγελματικού Σωματείου.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.
 
Πληροφορίες: στην Γραμματεία της Ένωσης κα. Άννα Μαρία Φίφη.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Monday, September 19, 2005 (Archive on Monday, September 26, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.