Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΠΗΕΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & GRANT THORNTON ΓΙΑ ΔΟΛ
ΕΠΗΕΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & GRANT THORNTON ΓΙΑ ΔΟΛ

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 

          Του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου, αρ. 36 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090166322 ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών.

ΠΡΟΣ

          Α. Tην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τον εαυτό της ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των λοιπών ομολογιούχων δανειστών, ήτοι:

          1. Την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000225501000, με ΑΦΜ 094014298 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμός 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

          2. Την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000237901000 με ΑΦΜ 094014201 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, οδός Αιόλου αριθμός 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

          3. Την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, με ΑΦΜ 094014250, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αριθμός 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και

          Β. Τη σύμπραξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρων, αρ. 56, νομίμως εκπροσωπουμένης και της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας, αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

----------

 

          Όπως γνωρίζετε αμφότεροι η πρώτη (A) από εσάς, ως εκπρόσωπος της ομάδας των ομολογιούχων δανειστών του 28-5-2014 ομολογιακού δανείου, άσκησε την από 1-2-2017 αίτησή, απευθυνομένη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, περί υπαγωγής της οφειλέτιδας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» στην διαδικασία των άρθρων 68 και επ. του Ν. 4307/2014.

          Επί της ανωτέρω αιτήσεως σας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 963/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δια της οποίας : α) η ανωτέρω οφειλέτιδα τέθηκε σε καθεστώς έκτακτης ειδικής διαχείρισης και β) η σύμπραξη των δευτέρων από εσάς διορίστηκαν ειδικοί διαχειριστές.

 

          Επειδή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε αμφότεροι η θέση σε καθεστώς έκτακτης ειδικής διαχείρισης μιας επιχείρησης έχει τρεις, εκ του νόμου, αναπόδραστες συνέπειες: α) την λειτουργία της οφειλέτιδας κατά την διάρκεια της ειδικής διαχείρισης προς αποφυγή της απαξίωσης της αξίας της, β) την δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή να λάβει κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών οι οποίες εξοπλίζονται με το ειδικό προνόμιο του άρθρου 154, περ. α΄ του ΠτΚ και γ) την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της έκτακτης ειδικής διαχείρισης, για όλους τους πιστωτές της επιχείρησης, τόσο τους εγχειρόγραφους, όσο και τους ενέγγυους.

 

          Επειδή για την σύμπραξη των δευτέρων (B) από εσάς προκύπτει η εκ του νόμου υποχρέωση ανεύρεσης των αναγκαίων πόρων για την συνέχιση της λειτουργίας της ανωτέρω οφειλέτιδας και συνακόλουθα την εμπρόθεσμη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της.

 

          Επειδή η μισθοδοσία του προσωπικού της οφειλέτιδας κατά την διάρκεια της έκτακτης ειδικής διαχείρισης είναι εξοπλισμένη με το προνόμιο του άρθρου 154, περ. α΄ του ΠτΚ και ως εκ τούτου η εμπρόθεσμη καταβολή της επ’ ουδενί θίγει δικαιώματα άλλων κατηγοριών πιστωτών κατά το μεταγενέστερο στάδιο διανομής του τιμήματος που θα επιτευχθεί από την εκποίηση του ενεργητικού της οφειλέτιδας, ιδίως των ενέγγυων.

 

          Επειδή είναι απολύτως βέβαιο ότι τα έσοδα της οφειλέτιδας επαρκούν για την εμπρόθεσμη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της και την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων εξόδων λειτουργίας της.

 

          Επειδή η σύμπραξη των δευτέρων (B) από εσάς δύναται και υποχρεούται να αξιοποιήσει τα παραπάνω έσοδα για την κατά προτεραιότητα προσήκουσα και εμπρόθεσμη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της οφειλέτιδας λαμβανομένων υπόψη : α) της αυτοδίκαιης αναστολής των ατομικών διώξεων κατά της περιουσίας της, ιδία δε εκ μέρους των ενέγγυων πιστωτών της και β) του προνομίου που απολαμβάνει η μισθοδοσία του προσωπικού της κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης ούτως ώστε να μην ευσταθεί οιοδήποτε επιχείρημα περί κακοδιαχείρισης εκ μέρους σας .

 

          Επειδή η πρώτη (A) από εσάς, ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών της οφειλέτιδας αλλά και ατομικά κάθε ομολογιούχος, υποχρεούστε, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκτακτης ειδικής διαχείρισης, να αφήσετε στην διάθεση της σύμπραξης των δεύτερων τα χρηματικά ποσά που πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπό ειδική διαχείριση οφειλέτιδας καθώς οι έννομες συνέπειες των εγγυήσεων που σας είχαν παραχωρηθεί από την οφειλέτιδα κατά την σύναψη του από 28-5-2014 ομολογιακού δανείου έχουν ανασταλεί.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, τόσο ημών όσο και των υφ’ ημών εκπροσωπουμένων μελών μας

 

          ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την απαράδεκτη και απάνθρωπη συμπεριφορά των πρώτων (Α) από εσάς-ομολογιούχων δανειστών- έναντι των συναδέλφων μας οι οποίοι με αυταπάρνηση, αφοσίωση και επαγγελματισμό συντηρούν τις πολυσχιδείς δραστηριότητες της οφειλέτιδας όντες απλήρωτοι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν την έναρξη της ειδικής διαχείρισης.

 

          ΚΑΛΟΥΜΕ την σύμπραξη των δευτέρων (Β) από εσάς να εξοφλήσετε άμεσα και κατά προτεραιότητα την μισθοδοσία του προσωπικού της οφειλέτιδας και την πρώτη από εσάς (Α), ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, αλλά και ατομικά κάθε ομολογιούχο να διαθέσουν άμεσα στους διαχειριστές τα έσοδα της οφειλέτιδας που πιστώνονται στους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

 

          ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για λογαριασμό των υφ’ ημών εκπροσωπουμένων μέλών μας.

 

          Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται αντιγράφων ολόκληρη αυτή στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει νόμιμα.

 

                                                                                      Αθήνα 9-5-2017

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        

 

Μάρκος Γκανάς                                                       Δημήτρης Πίππας


Posted on Tuesday, May 9, 2017 (Archive on Tuesday, May 16, 2017)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.