Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. καλεί τους συναδέλφους που εργάζονται στις Οικονομικές, Εμπορικές και Διοικητικές υπηρεσίες.
 • Των ημερήσιων Πολιτικών, Οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων με έδρα το νομό Αττικής.
 • Των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών με έδρα το νομό Αττικής.
 • Του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., της Ε.Π.Η.Ε.Α., της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Ι.Η.Ε.Α., του Α.Π.Ε., της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. και της Π.Ο.Ε.Π.Τ.Υ.Μ..
και πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Η.Ε.Α. να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις εγγραφής ως δόκιμά ή τακτικά μέλη της.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
που θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Η.Ε.Α. τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη.
 1. Αίτηση.
 2. Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό.
 3. Πιστοποιητικό Γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 4. Τίτλο σπουδών
 5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως
 6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 7. Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα, το ύψος του λαμβανομένου μισθού και το μέσο στο οποίο εργάζεται
 8. Βεβαίωση δύο τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα και το μέσο στο οποίο εργάζεται, καθώς και η εργασιακή και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως ή μέλος άλλου Επαγγελματικού Σωματείου, ότι δεν κατέχει έμμισθο τακτική υπηρεσία, δημόσια, δημοτική, ή κοινοτική νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και δημοσίων επιχειρήσεων και ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό λόγω ασκήσεως και άλλου επαγγέλματος.
 
Πληροφορίες: στην Γραμματεία της Ένωσης.
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ
 

Α Ι Τ Η Σ Η
 
Ονοματεπώνυμο:
…………………………………………………
Διεύθυνση κατοικίας:
Οδός……………………………Αριθμ……
T.K…………Περιοχή…………….……..
Α.Δ.Τ………………………….……..…
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ……………….………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Οικίας:………………………………
Εργασίας:…………………………….
Κινητό…………………………………
E- mail………………………………
Εργοδότης:……………………….…
………………………………..…………..
Μέσο:…………………………….…..
Αθήνα,………………………..2010
Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο
της
Ε.Π.Η.Ε.Α.
Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση εγγραφής μου στην Ε.Π.Η.Ε.Α.
Συνημμένα υποβάλλω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
 1. Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης / φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
 3. Τίτλο σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 6. Βεβαίωση του εργοδότη .
 7. Βεβαίωση δύο τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως ή μέλος άλλου Επαγγελματικού Σωματείου.
 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
…………………………………………………………


Posted on Wednesday, March 17, 2010 (Archive on Wednesday, March 24, 2010)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return     

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.