ΠρOσκληση εκδHλωσης ενδιαφEροντος για πρOσληψη στον ΤομEα υγεIας και περIθαλψης (eδοεαπ)

 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως ζητά δυο (2) υπαλλήλους για τη στελέχωση του Τομέα Υγείας και Περίθαλψης με τα εξής απαραίτητα προσόντα:
·Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών ή της διοίκησης
·Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
·Ηλικία έως 35 ετών. Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
·Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μια γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως 25 Φεβρουαρίου 2008 στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΓΕΑ) του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού (τηλ. 210-72 64 777 και 210-72 64 742, ισόγειο).
Πληροφορίες: Καθημερινά μέχρι τις 2.30 μ.μ. στο ΓΕΑ, ή στο site του Οργανισμού: www.edoeap.gr.
 
 
 
 
Από την Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Posted on Thursday, February 7, 2008 (Archive on Thursday, February 14, 2008)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share