Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012
ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. στη 2η συνεδρίασή του της 14/1/2013 αποφάσισε να καταβάλει το βοήθημα για τους ανέργους συναδέλφους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος δ. του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού.

Το βοήθημα δικαιούνται οι άνεργοι συνάδελφοι, οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, οι απλήρωτοι συνάδελφοι που το μέσο εργασίας τους ανέστειλε τη λειτουργία του και δεν επιδοτούνται, δεν υπερβαίνουν περίοδο ανεργίας πλέον της πενταετίας και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο διαβίωσης, που προσδιορίστηκε σε 20.000€. προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε παιδί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αίτηση (επισυνάπτεται).

- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.

- Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για το τρέχον έτος (2012) συνεχίζεται η ανεργία και ότι το οικογενειακό εισόδημα δε θα υπερβεί τα 20.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε παιδί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας

Α Ι Τ Η Σ Η

A. M. ΕΠΗΕΑ …………….

Τ………………………………………

Κατοίκου………………………………

Οδός……………………….αρ………

Τ. Κ……………………

Τηλέφωνα……………………………

………………………………………..

Α.Φ.Μ…………………………………

Δ.Ο.Υ…………………………………..

Τράπεζα:………………………………

Λογαριασμός………………………….

Αθήνα,…………………….……2013

Προς το

Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ

Βουκουρεστίου 36

106 73 ΑΘΗΝΑ

Συνάδελφοι,

Σε εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. δ και 8 παρ. β του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού, αιτούμαι τη χορήγηση του βοηθήματος Χριστουγέννων 2012 για τους μη επιδοτούμενους ανέργους - μέλη της ΕΠΗΕΑ.

Υποβάλλω συνημμένα:

- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενης χρήσης.

- Δήλωση του Ν (1599/86) ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το τρέχον έτος (2012) δεν θα υπερβεί τα 20.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε παιδί.

Υπογραφή

 


Posted on Tuesday, January 15, 2013 (Archive on Tuesday, January 22, 2013)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return Bookmark and Share   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.