Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΣΠΕΑΘ - Ν. 3518/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΣΠΕΑΘ - Ν. 3518/2006

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 - 1 - 2007
Αριθ. Πρ. Φ 10053/οικ.2087/109
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦΑΛ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας:10110
Πληροφορίες:Ιλ.Μαλισιώβα
Τηλέφωνο:3368121
 

 

ΠΡΟΣ:ToΤαμείο Συντάξεων Προσωπικού
Εφημερίδων Αθηνών & Θεσ/κης
Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20
11743 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου 3518/2006.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272 Α΄/21-12-2006 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3518 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», στο άρθρο 39 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν το Ταμείο σας.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αλλά και την πληροφόρηση των ασφαλισμένων σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Άρθρο 39
Παρ. 1
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου σας οι διοικητικοί υπάλληλοι που απασχολούνται στο «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΤΣΗ», για λόγους ενιαίας αντιμετώπισής τους με τους υπαλλήλους διοίκησης και διαχείρισης που απασχολούνται στις ημερήσιες εφημερίδες – με τους οποίους ασκούν παρεμφερείς εργασίες, δεδομένων των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει το εν λόγω Ίδρυμα στο χώρο της δημοσιογραφίας – αλλά και τους δημοσιογράφους του Ιδρύματος αυτού, οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλισή σας με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3232/2004.
Διευκρινίζεται ότι για την ασφάλιση των εργαζομένων αυτών θα καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης, 2% για τον λογαριασμό ανεργίας και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% για τον κλάδο σύνταξης, υπολογιζόμενες στο σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων με κατώτατη βάση υπολογισμού των παραπάνω ποσοστών τις αποδοχές που προβλέπονται από τη Σ.Σ.Ε. που υπογράφεται μεταξύ της Ε.Ι.Η.Ε.Α. και της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Παρ. 2
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής παρέχεται σε ασφαλισμένους του Ταμείου σας η δυνατότητα αναγνώρισης, ως χρόνου ασφάλισης, του χρόνου που απασχολήθηκαν σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς με την ιδιότητα του συντάκτη, για τον οποίο δεν έχουν καλυφθεί ασφαλιστικά.
Ως γνωστόν αρχικά, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1866/1989, στην ασφάλισή σας υπήχθησαν, υπό προϋποθέσεις, οι συντάκτες – μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. που απασχολούνταν στους μη κρατικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2676/1999 (οι οποίες ισχύουν από 5-1-1999), στην ασφάλιση του Ταμείου υπήχθησαν όλοι οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους νομίμως λειτουργούντες Ρ/Τ σταθμούς όλης της χώρας, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλη δημοσιογραφικών Ενώσεων, εφόσον βέβαια και πάλι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Δεδομένου λοιπόν ότι η πλειονότητα των δημοσιογράφων των ιδιωτικών Ρ/Τ σταθμών ασφαλίστηκε στο Ταμείο σας μετά την 5-1-1999, με την κοινοποιούμενη διάταξη παρέχεται στα αναφερόμενα πρόσωπα η δυνατότητα αναγνώρισης σε αυτό, τυχόν χρόνου απασχόλησής τους με την ίδια ειδικότητα από 1-1-1989 μέχρι 31-12-98 στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, εφόσον βέβαια κατά το αναγνωριζόμενο διάστημα δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).
Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Ταμείο σας, εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού (δηλαδή μέχρι 20-6-2007) και η καταβολή ποσού εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα που ανέρχεται σε ποσοστό 16% υπολογιζόμενο στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης πριν την υποβολή της αίτησης, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται του 50πλάσιου του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά.
Η εξαγορά του προκύπτοντος ποσού μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης είτε σε δόσεις, όσες και οι αναγνωριζόμενοι μήνες και οι οποίες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 60.
Η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της κοινοποίησης της απόφασης και κάθε επόμενη δόση μέχρι το τέλος κάθε επόμενου μήνα, διαφορετικά, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.
Σημειώνεται εξάλλου ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση ως συντάξιμου του αναγνωριζόμενου χρόνου και η καταβολή της σύνταξης, αν δεν καταβληθεί το αναλογούν ποσό.
Τέλος αναγκαίο δικαιολογητικό για την απόδειξη της απασχόλησης είναι η βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία, η εξακρίβωση των στοιχείων της οποίας τελεί βέβαια πάντα υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών σας.
Παρ. 3-4
Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών παρέχεται η δυνατότητα σε ελάχιστους ασφαλισμένους του Κλάδου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, να συνταξιοδοτηθούν με αυξημένες προϋποθέσεις, ενώ εξακολουθούν να συμμετέχουν σε εταιρείες έκδοσης των εφημερίδων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 442/1993, στην περίπτωση που η επιχείρηση έκδοσης της εφημερίδας είναι συνιδιοκτησία, κοινωνία, προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται δύο από τους συμμετέχοντες στην επιχείρηση με το μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ όταν η επιχείρηση είναι Α.Ε, ασφαλίζονται δύο από μετόχους με το μεγαλύτερο αριθμό ονομαστικοποιημένων μετοχών.
Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου διατάγματος προβλέπεται ότι για να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ασφαλισμένος του Κλάδου πρέπει να μην πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου. Στις προαναφερθείσες επομένως περιπτώσεις, για να συνταξιοδοτηθεί ο ένας εκ των δύο ασφαλιζομένων, πρέπει να μη μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του και να συμπληρώνει βέβαια μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του καταστατικού του Κλάδου.
Με τις γνωστοποιούμενες διατάξεις επιδιώκεται η συνταξιοδότηση όσων μεν εξακολουθούν να μετέχουν σε επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων εφημερίδων των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης οι οποίες δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, πολιτικά κόμματα ή ιδρύματα, με αυξημένες όμως προϋποθέσεις, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας και 30 ετών ασφάλισης από τα οποία τα 25 τουλάχιστον στην ασφάλιση του Κλάδου Ιδιοκτητών. Σκοπός της σχετικής ρύθμισης είναι η μη αποξένωση των προσώπων αυτών από την εφημερίδα την οποία τα ίδια δημιούργησαν και με την οποία έχουν συναισθηματικούς δεσμούς. Για να αντιμετωπισθεί δε και η δυσμενής μεταχείριση που θα προέκυπτε από τις εν λόγω ρυθμίσεις, σε βάρος των επόμενων εταίρων ή μετόχων, οι οποίοι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις θα παρέμεναν ανασφάλιστοι, προβλέπεται παράλληλα ότι μπορούν να ασφαλισθούν στον Κλάδο οι επόμενοι δύο εταίροι ή μέτοχοι με το μεγαλύτερο ποσοστό ή με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.
Παρ. 5
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προσδιορίζεται ότι ο Κλάδος Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχει το χαρακτήρα οργανισμού κύριας ασφάλισης, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης μεταξύ του κλάδου αυτού, του γενικού λογαριασμού του Ταμείου σας και των λοιπών ομοειδών οργανισμών, ώστε να διασφαλιστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ασφαλισμένων τους.
Παρ. 6
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 επιδιώκεται, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης που αφορούν την κρίση του αρμόδιου φορέα για την απονομή της σύνταξης και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, η συνταξιοδότηση των προσώπων που αναφέρονται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2079/1992, από τον κλάδο ιδιοκτητών με τον συνυπολογισμό του χρόνου που έχει διανυθεί στο γενικό λογαριασμό του ΤΣΠΕΑΘ, ανεξάρτητα αν τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο κλάδος ιδιοκτητών ή ο γενικός λογαριασμός του ΤΣΠΕΑΘ.
Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της ρύθμιση αυτής ήταν η διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων που η ασφάλισή τους και στους δύο κλάδους, δεν εχώρησε από αλλαγή εργασίας ή επαγγέλματος, αλλά από ίδιο στην ουσία επάγγελμα με διαφορετική όμως ιδιότητα.
Η εφαρμογή κατ’ επέκταση των σχετικών διατάξεων και στους ασφαλισμένους του κλάδου ιδιοκτητών, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και 35 χρόνια ασφάλισης - στον κλάδο ιδιοκτητών και στο γενικό λογαριασμό – από τα οποία 5 χρόνια στην πραγματική ασφάλιση του κλάδου ιδιοκτητών κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να μη στερηθούν του δικαιώματος συνταξιοδότησης πρόσωπα που επί σειρά ετών έχουν συνεισφέρει στο δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Παρ. 7
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επεκτείνονται και στο Ταμείο σας οι διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων εργοδοτικών εισφορών από τους εκδότες των ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.δ. 3083/1954 και του άρθρου 5 του ν.δ. 3619/1956 οι εκδότες των ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων καταβάλουν μειωμένες εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΤΑΙΣΥΤ.
Μέχρι το έτος 1993 οι παραπάνω εργοδότες, για την ασφάλιση των συντακτών τους, κατέβαλαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μειωμένες εργοδοτικές εισφορές. Το εν λόγω ευεργέτημα όμως στερήθηκαν μετά την υπαγωγή των εν λόγω εργαζομένων στην ασφάλιση του Ταμείου σας. Στα πλαίσια εξορθολογισμού επομένως, των καταβαλλόμενων εργοδοτικών εισφορών από τους ίδιους υπόχρεους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και της παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη και προώθηση του επαρχιακού τύπου, κρίθηκε δικαιολογημένη η επέκταση των αναφερθεισών διατάξεων και στο ΤΣΠΕΑΘ.
Παρ. 9
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής παρέχεται στο Ταμείο σας η δυνατότητα να επεκτείνει τον έλεγχο βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης του αγγελιοσήμου στις διαφημιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις δημοσιότητας καθώς και τις εταιρείες που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή η καταχώρηση – για τη διασφάλιση των εσόδων των δικαιούχων φορέων από τον εν λόγω πόρο – δεδομένου ότι ο έλεγχος αυτός μέχρι σήμερα περιορίζεται μόνο στα μέσα ενημέρωσης στα οποία καταχωρούνται οι διαφημίσεις και λοιπές δημοσιεύσεις.
Παρ. 10
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτήςθεσπίζεται πλέον πάγια διάταξη με την οποία θα είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ ορισμένων κατηγοριών απασχολουμένων, οι οποίοι για την προηγούμενη απασχόλησή τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου σας.
Με την μεταβατική διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3232/2004 παρασχέθηκε η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ των συντακτών και των υπαλλήλων διοίκησης και διαχείρισης που κατά την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης απασχολούντο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα, σε εφημερίδες που εκδίδονταν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον για την αμέσως προηγούμενη απασχόλησή τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου σας, είχαν πραγματοποιήσει τρία έτη ασφάλισης και η αίτηση συνέχισης της ασφάλισής τους στο ΤΣΠΕΑΘ, αντί του ΤΑΙΣΥΤ, υποβαλλόταν μέχρι 11-5-2004. Δεδομένου όμως ότι στις περιπτώσεις που ορίζονται προθεσμίες, μετά την εκπνοή τους υποβάλλονται αιτήματα επαναχορήγησης των σχετικών δικαιωμάτων, κρίθηκε προσφορότερη η ρύθμιση του θέματος αυτού παγίως.
Για το λόγο αυτό με την αναφερόμενη ρύθμιση, σε όσους απασχολούνται ήδη στα παραπάνω έντυπα, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ παρέχεται για ένα τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι 20-3-2007), ενώ σε όσους απασχοληθούν μελλοντικά με τις ίδιες ειδικότητες στα παραπάνω αναφερόμενα έντυπα, η ίδια δυνατότητα θα παρέχεται για ένα τρίμηνο από την πρόσληψή τους.
Λαμβανομένου εξάλλου υπόψη ότι η προϋπόθεση της πραγματοποίησης τριών ετών στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ, πριν την απασχόλησή τους στις εβδομαδιαίες εφημερίδες, κρίθηκε ανελαστική και ανεπιεικής, περιορίζεται στα δύο έτη για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι με την γνωστοποιούμενη διάταξη τροποποιείται μόνο το πρώτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3232/2004. Ως εκ τούτου οι διατάξεις των επόμενων δύο εδαφίων της προαναφερθείσας διάταξης, που προβλέπουν ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΤΑΙΣΥΤ με την ίδια ιδιότητα και για την συγκεκριμένη απασχόληση θεωρείται χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ – τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό των παροχών – θα έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις των απασχολουμένων που θα κάνουν χρήση του επαναχορηγούμενου ευεργετήματος.
Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση ΚΑΜ/Τμήμα Δ΄
2. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

Posted on Wednesday, March 14, 2007 (Archive on Wednesday, March 21, 2007)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.