Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2005
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια προϋπηρεσίας και ασφάλισης στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μέχρι 30/6/2005, και επίσης πληρούν τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το Καταστατικό για να εγγραφούν ως δόκιμά ή τακτικά μέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων νέων μελών λήγει στις 29/4/2005.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία της Ένωσης, προσκομίζοντας απαραιτήτως όλες τις απαιτούμενες από το Καταστατικό της Ε.Π.Η.Ε.Α. βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραδίδουν στη Γραμματεία πλήρεις τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για να διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής νέων μελών και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι πέραν της 29/4/2005 ουδεμία παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών θα δοθεί.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
που θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Η.Ε.Α. μαζί με την αίτηση, τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη.
 
1)Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό.
2)Πιστοποιητικό Γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας επικυρωμένη.
3)Απολυτήριο Γυμνασίου ή Ισοτίμου Σχολής , πτυχίο Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
4)Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως (Τύπου Α΄).
5)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄).
6)Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η ειδικότητα, το ύψος του λαμβανομένου μισθού και το μέσο στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος.
7)Χωριστές Βεβαιώσεις δύο τακτικών μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α. από τις οποίες να προκύπτει η ειδικότητα και το μέσο στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος, καθώς και η εργασιακή και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
8)Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως ή μέλος άλλου Επαγγελματικού Σωματείου, ότι δεν κατέχει έμμισθο τακτική υπηρεσία, δημόσια, δημοτική, ή κοινοτική νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και δημοσίων επιχειρήσεων και ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό λόγω ασκήσεως και άλλου επαγγέλματος.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Monday, March 21, 2005 (Archive on Monday, March 28, 2005)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.